Приключил

Предоставяне на консултантски услуги на общините и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в сферата на обществените поръчки, съблюдаване на режима на държавните помощи и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти

Изпълнени дейности Дейност 3 Консултации по подготовка и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти (ФИ). • Предоставяне на експертна консултантска помощ за подготовка на всички необходими документи, вкл. бизнес план със съответен финансов анализ, процедура за финансиране и модел за финансиране по проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация на римски кастел и...

„Подпомагане на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ при оценката на проектни предложения по процедура за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство (ИСУН № BG05SFOP001-2.025)“

Изготвяне на финансов анализ по проект за изграждане на социални жилища в гр. Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RPOP001-1.002 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Варна”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Консултантски услуги за управление на проект: Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура -Детска градина “Дора Габе”, гр. Шабла, община Шабла, финансиран по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Изготвяне на документация за обществена поръчка с предмет: Възлагане на инженеринг за нуждите на изграждане на нова административна сграда за Административен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазрарждик, Райнонна прокуратура – Пазарджик

Консултантска подкрепа на УО на ОПДУ за подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения за НПО и СИП по Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики” на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса

Изготвяне на стратегия за развитие в рамките на проект “Разработване и промотиране на съвместен културно-исторически продукт: Маршрут “Римска граница на територията на трансграничен регион Румъния-България”, с регистрационен номер 15.2.1.067″

Анализ на планираните за възлагане през настоящата година потребности, свързани с Инвестиционната програма на ВСС с оглед определяне предмета на обществените поръчки и обособени позиции и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки, както и оказване на съдействие при провеждане на процедурите

Изготвяне на стратегия за подобряване на ТEN-T мрежата чрез подобряване на капацитета на интермодални възли в трансграничния регион Румъния-България, в рамките на проект “Проучване на възможностите за намаляване на използването на ТЕN-Т мрежа в трансграницния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки”, с рег. номер 15.01.1.010″

Консултантски услуги за изготвяне на заявления подпомагане и окомплектова пакета от документи по проекти “Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла”, “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в община Шабла и с. Крапец, община Шабла” и “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – детска градина “Дора Габе” гр. Шабла, община Шабла, по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г.

Консултантски услуги за изготвяне на заявления подпомагане и окомплектова пакета от документи по проекти “Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла”, “Реконструкция на водопроводната система в с. Бата и с. Страцин, община Поморие, област Бургас” и “Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 /III-906, Каблешково-Бургас/ – Каменар – Поморие, по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г.

Консултантски услуги за кандидатстване с проекти 1. Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на общинска образователна инфраструктура с местно значение на територията на община Ябланица – ОУ “Хр.Ботев” с. Брестница” и 2. Ремонт на обект, свързан с културния живот на територията на община Ябланица – Читалище “Борба”, с. Орешене” по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016г. за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г.

Анализ на организационната структура, включително отношения с мениджъри и оператори на инфраструктурата на технологичния парк, преглед на системата за управление и контрол и изготвяне на предложения за вътрешни правила за спазване изискванията и условията на приложимите режими за предоставяне на съвместима държавна помощ

„Извършване на консултантски услуги за изготвяне на заявления за подпомагане, тръжни документации, управление и отчитане на проект „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Лесичово – първи етап“ по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на Мярка 7 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“

Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б “Балкани-Средиземно море” 2014-2020г.”

Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б “Балкани-Средиземно море” 2014-2020г.”

Изготвяне на проектно предложение и подготовка на съпътстващи документи за българския партньор/и в съответствие с Насоките за кандидатстване по Втора покана за подаване на проектни предложения по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020г.

Оценка на аминистативния капацитет и работното натоварване на УО, звено за първо ниво на контрол и съвместните секретариати по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020 между България и Сърбия, Турция и Бивша Югославска Република Македония и идентифициране на нуждите от обучение за 2016г.