Проекти

Услуга
Сектор
Статус

  „Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции за Обособена позиция №2. Разработване на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021 – 2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие

   Възложител:

   Община Велико Търново

  „Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции за обособена позиция №1. Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014 – 2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето на финален доклад – отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014 – 2020 г на Община Велико Търново

   Възложител:

   Община Велико Търново

  Управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “ВиК” Русе ООД“

   Възложител:

   ВиК ООД, гр. Русе

  „Изготвяне на анализ на българската и на европейски практики в областта на природните ресурси (подземни богатства) и на концепция за възможните решения за подобряване на концесионната политика за подземните богатства“ в Република България в изпълнение на Проект BG05SFOPR001-2.011 „Усъвършенстване на концесионната политика“, финансиран от Оперативна програма: „Добро управление“

   Възложител:

   Администрация на Министерски съвет

  Организация и управление на проект: Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “ВиК” ООД, гр. Враца, финансиран по ОПОС 2014-2020

   Възложител:

   ВиК ООД, гр. Враца

  “Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора” по ОПОС 2014-2020

   Възложител:

   Община Стара Загора

  Оценка на съответствието на предефинирани проекти по програма “Опазване на околната среда и климатични промени” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Изготвяне на планове и стратегически документи в областта на управлението на отпадъците с включени две обособени позиции: Позиция 2 “Разработване на стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г.”

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Избор на външни членове, част от екипа за управление на проект “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе”, съгласно проект “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе” с рег. номер на процедурата №BG16M1OP002-2.004 “Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци” по ПО 2 на ОПОС 2014-2020

   Възложител:

   Община Русе

  Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне BG14MFOP001-5.11 “Мерки за предлагане на пазара” от ПМДР 2014-2020

   Възложител:

   Министерство на земеделието, храните и горите

  Изготвяне на план за оценка и Междинна оценка на напредъка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

   Възложител:

   Министерство на земеделието, храните и горите

  Разработване на Национална комуникационна стратегия за безопасност на движението по пътищата за периода 2020 – 2024 г.,

   Възложител:

   Държавна Агенция „Безопасност на движение по пътищата“

  Юридическа услуга при подготовката на Бизнес планове и анализи, съгласно изискванията на финансовия посредник с цел отразяване на изискванията на законодателството на ЕС и България в т.ч. и в областта на държавните помощи по проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов““ и проект „Реконструкция и обновяване на Музей “Възраждане и Учредително събрание” по ПО 1 на ОПРР 2014-2020

   Възложител:

   Община Велико Търново

  Подпомагане управлението на проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап“

   Възложител:

   Община Поморие

  Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 2014-2020 г. и актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 год.”

   Възложител:

   Община Варна

  „Извършване на оценки на изпълнението на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Подготовка на покани за набиране на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и изменение на климата” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  „Избор на външни експерти за участие при управление на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин“

   Възложител:

   Община Банско

  „Консултантски услуги за управление на проект № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / – Каменар – Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

   Възложител:

   Община Поморие

  Външна техническа помощ за подпомагане изпълнението на проект “Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантина”, местност “Карантина”, район “Аспарухово”, община Варна, съгласно изискванията на ПМДР

   Възложител:

   Община Варна

  Предоставяне на консултантски услуги на общините и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в сферата на обществените поръчки, съблюдаване на режима на държавните помощи и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти

   Възложител:

   Национално сдружение на общините в Република България

  EU Support to Public Administration Reform and Statistics CONTRACT TITLE Improving the production and dissemination of statistics Identification number EUROPEAID/1 39628/DH/SER/MK

   Възложител:

   Delegation of the EU to the Republic of North Macedonia

  Изготвяне на финансов анализ по проект за изграждане на социални жилища в гр. Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RPOP001-1.002 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Варна”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

   Възложител:

   Община Варна

  Консултантски услуги за управление на проект: Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура -Детска градина “Дора Габе”, гр. Шабла, община Шабла, финансиран по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020

   Възложител:

   Община Шабла

  Актуализиране на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Русе 2014-2020г.

   Възложител:

   Община Русе

  „Експертни услуги за оценка на съответствието на финансираните с общински бюджет дейности със законодателството в областта на държавните помощи“

   Възложител:

   Община Русе

  „Разработване и внедряване на система за събиране на информация за проследяване на напредъка по изпълнението на мерките за Програма за предотвратяване образуването на отпадъци“

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Изготвяне на Анализ приходи-разходи, във връзка с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап”

   Възложител:

   Община Поморие

  Изготвяне на документация за обществена поръчка с предмет: Възлагане на инженеринг за нуждите на изграждане на нова административна сграда за Административен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазрарждик, Райнонна прокуратура – Пазарджик

   Възложител:

   Административен съд Пазарджик

  Консултантска подкрепа на УО на ОПДУ за подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения за НПО и СИП по Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики” на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса

   Възложител:

   Администрация на Министерски съвет

  „Предоставяне на консултантски услуги на община Велико Търново за прилагане на законодателството в областта на държавните помощи“,

   Възложител:

   Община Велико Търново

  Проучване и разработване на схеми и/или условия в съответствие с режима на държавни помощи в областта на културата и спорта за нуждите на община Русе

   Възложител:

   Община Русе

  Последваща оценка (ex-post) на ПРСР /2007-2013г./

   Възложител:

   Министерство на земеделието, храните и горите

  Разработване на наръчник за управление на проекти, финансиран от ОПРР 2014-2020 г. “BG16RFOP001-8.005 “Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по ПО 3-МОН, ММС, МК

   Възложител:

   Министрество на младежта и спорта

  Изготвяне на Анализ приходи-разходи, във връзка с проектно предложение “Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантината”, местност “Карантината”, район “Аспарухови”, община Варна

   Възложител:

   Община Варна

  Управление на проектни предложения на община Пловдив, финансирани със средства от ОПРР 2014-2020, включени в инвестиционната програма на общината, в рамките на предвидения гарантиран бюджет

   Възложител:

   Община Пловдив

  „Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“

   Възложител:

   Столична община

  Външна техническа помощ за управление на проект “Втора фаза на проект “Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”

   Възложител:

   Община Банско

  Подпомагане управлението на проектни предложения на община Варна, финансирани със средства от ОПРР 2014-2020, включени в инвестиционната програма на общината, в рамките на предвидения гарантиран бюджет

   Възложител:

   Община Варна

  Изготвяне на стратегия за развитие в рамките на проект “Разработване и промотиране на съвместен културно-исторически продукт: Маршрут “Римска граница на територията на трансграничен регион Румъния-България”, с регистрационен номер 15.2.1.067″

   Възложител:

   Асоциация на Дунавските общини

  Анализ на планираните за възлагане през настоящата година потребности, свързани с Инвестиционната програма на ВСС с оглед определяне предмета на обществените поръчки и обособени позиции и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки, както и оказване на съдействие при провеждане на процедурите

   Възложител:

   Висш съдебен съвет

  Изготвяне на стратегия за подобряване на ТEN-T мрежата чрез подобряване на капацитета на интермодални възли в трансграничния регион Румъния-България, в рамките на проект “Проучване на възможностите за намаляване на използването на ТЕN-Т мрежа в трансграницния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки”, с рег. номер 15.01.1.010″

   Възложител:

   Асоциация на Дунавските общини

  Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и законосъобразно изпълнение на проект “Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София

   Възложител:

   Столична Община

  Консултантски услуги за изготвяне на заявления подпомагане и окомплектова пакета от документи по проекти “Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла”, “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в община Шабла и с. Крапец, община Шабла” и “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – детска градина “Дора Габе” гр. Шабла, община Шабла, по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г.

   Възложител:

   Община Шабла

  Консултантски услуги за изготвяне на заявления подпомагане и окомплектова пакета от документи по проекти “Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла”, “Реконструкция на водопроводната система в с. Бата и с. Страцин, община Поморие, област Бургас” и “Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 /III-906, Каблешково-Бургас/ – Каменар – Поморие, по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г.

   Възложител:

   Община Поморие

  Консултантски услуги за кандидатстване с проекти 1. Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на общинска образователна инфраструктура с местно значение на територията на община Ябланица – ОУ “Хр.Ботев” с. Брестница” и 2. Ремонт на обект, свързан с културния живот на територията на община Ябланица – Читалище “Борба”, с. Орешене” по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016г. за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г.

   Възложител:

   Община Ябланица

  Анализ на организационната структура, включително отношения с мениджъри и оператори на инфраструктурата на технологичния парк, преглед на системата за управление и контрол и изготвяне на предложения за вътрешни правила за спазване изискванията и условията на приложимите режими за предоставяне на съвместима държавна помощ

   Възложител:

   София Тех Парк АД

  „Предоставяне на консултантски услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ във връзка с прилагане на правилата за държавни помощи при изпълнение на програмата.“

   Възложител:

   Администрация на Министерски съвет

  Предоставяне на експертна подкрепа на Управляващия орган при осъществяване на процесите на оценка и подбор на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез осигуряване на външни оценители“

   Възложител:

   Министерство на икономиката

  „Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“

   Възложител:

   Министерство на икономиката