Проекти

Услуга
Сектор
Статус

  Предоставяне на консултантски услуги на общините и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в сферата на обществените поръчки, съблюдаване на режима на държавните помощи и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти

  Изпълнени дейности Дейност 3 Консултации по подготовка и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти (ФИ). • Предоставяне на експертна консултантска помощ за подготовка на всички необходими документи, вкл. бизнес план със съответен финансов анализ, процедура за финансиране и модел за финансиране по проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и...

  „Осигуряване на експерти за организация и управление на проект № BG16M1OP002-5.004-0010 „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“, приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г“

  Тук ще бъдат изредени дейностите

   Възложител:

   Община Перник

  Предоставяне на консултантски услуги по заявка на общини за подготовката и приемането на стратегически, планови и програмни документи на местно ниво за достъп до средствата от ЕС през програмен период 2021-2027г.; Обособена позиция 3. За нуждите на общините от Югоизточен район (ЮИР) и Южен централен район (ЮЦР): 91 общини, вкл. три големи града (Пловдив, Стара Загора и Бургас)

  Изпълнени дейности • Преглед и оценка на Плана за интегрирано развитие на община Сърница (2021-2027 г.). Бенефициент: Община Сърница • Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Нова Загора. Бенефициент: Община Нова Загора • Предварителна оценка за социално-икономическо въздействие на Плана за интегрирано развитие на община Белово. Бенефициент: Община...

  Разработване на комуникационна стратегия за подготовка и изпълнение на Плана за интегрирано развитие и определяне на зони за прилагане на интегриран подход за програмен период 2021-2021г. в община Поморие

   Възложител:

   Община Поморие

  Консултантски услуги за управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с. Малорад-община Борован и с. Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

   Възложител:

   ВиК Враца

  „Разработване на комуникационна стратегия за подготовката и изпълнение на План за интегрирано развитие и определяне на зони за прилагане на интегриран подход за програмен период 2021 – 2027 г. в община Петрич“

   Възложител:

   Община Петрич

  „Разработване на комуникационна стратегия за подготовката и изпълнение на План за интегрирано развитие и определяне на зони за прилагане на интегриран подход за програмен период 2021 – 2027 г. в община Стрелча“

   Възложител:

   Община Стрелча

  „Външна техническа помощ във връзка с изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферен въздух, чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“

   Възложител:

   Община Русе

  „Разработване на стратегически документи на община Пловдив за програмен период 2021-2027г.“

   Възложител:

   Община Пловдив

  „Разработване на стратегически документи на Община Банско за програмен период 2021 – 2027 г.“

   Възложител:

   Община Банско

  „Изготвяне на финансов анализ на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“

   Възложител:

   Община Варна

  Осигуряване на експерти от звено за управление на проект № BG16M1OP002-5.004-0008 „Екологично чист транспорт за Варна“, финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ №Д-34-113/25.10.2019г., № от ИСУН BG16M1OP002-5.004-0008-С01, който се изпълнява в рамките на приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

   Възложител:

   Община Варна

  „Избор на Звено за управление на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“

   Възложител:

   ВиК Шумен

  „Разработване на стратегически документи на Община Перник за програмен период 2021 – 2027 г.“

   Възложител:

   Община Перник

  „Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014–2020 г. на Община Стрелча“

   Възложител:

   Община Стрелча

  „Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие на община Русе 2014–2020 г.“

   Възложител:

   Община Русе

  „Разработване на методология за ограничен достъп на моторни превозни средства на територията на Столична община – зониране, моделиране и данни. Изготвяне на Бяла книга с резултатите“

   Възложител:

   Столична община

  „Подпомагане на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ при оценката на проектни предложения по процедура за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство (ИСУН № BG05SFOP001-2.025)“

   Възложител:

   Администрация на Министерския съвет

  „Разработване на стратегически документ – План за интегрирано развитие на Община Петрич за програмен период 2021 – 2027 г.“

   Възложител:

   Община Петрич

  „Предоставяне на консултантски услуги по заявка на общини за подготовката и приемането на стратегически, планови и програмни документи на местно ниво за достъп до средствата от ЕС през програмен период 2021-2027г.; Обособена позиция 2. За нуждите на общините от Северен централен район (СЦР): 71 общини, вкл. три големи града (Велико Търново, Русе и Варна)“

  Изпълнени дейности • Разработване на План за интегрирано развитие на община Девня 2021-2027. Бенефициент: Община Девня • Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Бенефициент: Община Шабла • Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Бенефициент: Община Вълчи дол • Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия...

  Изготвяне на Анализ приходи-разходи, във връзка с проектно предложение на община Поморие по процедура BG14MFOP001-1.024 – „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“

   Възложител:

   Община Поморие

  „Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции за Обособена позиция №2. Разработване на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021 – 2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие

   Възложител:

   Община Велико Търново

  „Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции за обособена позиция №1. Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014 – 2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето на финален доклад – отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014 – 2020 г на Община Велико Търново

   Възложител:

   Община Велико Търново

  Управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “ВиК” Русе ООД“

   Възложител:

   ВиК ООД, гр. Русе

  „Изготвяне на анализ на българската и на европейски практики в областта на природните ресурси (подземни богатства) и на концепция за възможните решения за подобряване на концесионната политика за подземните богатства“ в Република България в изпълнение на Проект BG05SFOPR001-2.011 „Усъвършенстване на концесионната политика“, финансиран от Оперативна програма: „Добро управление“

   Възложител:

   Администрация на Министерски съвет

  Организация и управление на проект: Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “ВиК” ООД, гр. Враца, финансиран по ОПОС 2014-2020

   Възложител:

   ВиК ООД, гр. Враца

  “Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора” по ОПОС 2014-2020

   Възложител:

   Община Стара Загора

  Оценка на съответствието на предефинирани проекти по програма “Опазване на околната среда и климатични промени” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Изготвяне на планове и стратегически документи в областта на управлението на отпадъците с включени две обособени позиции: Позиция 2 “Разработване на стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г.”

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Избор на външни членове, част от екипа за управление на проект “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе”, съгласно проект “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе” с рег. номер на процедурата №BG16M1OP002-2.004 “Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци” по ПО 2 на ОПОС 2014-2020

   Възложител:

   Община Русе

  Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне BG14MFOP001-5.11 “Мерки за предлагане на пазара” от ПМДР 2014-2020

   Възложител:

   Министерство на земеделието, храните и горите

  Изготвяне на план за оценка и Междинна оценка на напредъка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

   Възложител:

   Министерство на земеделието, храните и горите

  Разработване на Национална комуникационна стратегия за безопасност на движението по пътищата за периода 2020 – 2024 г.,

   Възложител:

   Държавна Агенция „Безопасност на движение по пътищата“

  Юридическа услуга при подготовката на Бизнес планове и анализи, съгласно изискванията на финансовия посредник с цел отразяване на изискванията на законодателството на ЕС и България в т.ч. и в областта на държавните помощи по проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов““ и проект „Реконструкция и обновяване на Музей “Възраждане и Учредително събрание” по ПО 1 на ОПРР 2014-2020

   Възложител:

   Община Велико Търново

  Подпомагане управлението на проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап“

   Възложител:

   Община Поморие

  Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 2014-2020 г. и актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 год.”

   Възложител:

   Община Варна

  „Извършване на оценки на изпълнението на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Подготовка на покани за набиране на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и изменение на климата” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  „Избор на външни експерти за участие при управление на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин“

   Възложител:

   Община Банско

  „Консултантски услуги за управление на проект № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / – Каменар – Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

   Възложител:

   Община Поморие

  Външна техническа помощ за подпомагане изпълнението на проект “Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантина”, местност “Карантина”, район “Аспарухово”, община Варна, съгласно изискванията на ПМДР

   Възложител:

   Община Варна

  EU Support to Public Administration Reform and Statistics CONTRACT TITLE Improving the production and dissemination of statistics Identification number EUROPEAID/1 39628/DH/SER/MK

   Възложител:

   Delegation of the EU to the Republic of North Macedonia

  Изготвяне на финансов анализ по проект за изграждане на социални жилища в гр. Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RPOP001-1.002 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Варна”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

   Възложител:

   Община Варна

  Консултантски услуги за управление на проект: Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура -Детска градина “Дора Габе”, гр. Шабла, община Шабла, финансиран по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020

   Възложител:

   Община Шабла

  Актуализиране на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Русе 2014-2020г.

   Възложител:

   Община Русе

  „Експертни услуги за оценка на съответствието на финансираните с общински бюджет дейности със законодателството в областта на държавните помощи“

   Възложител:

   Община Русе

  „Разработване и внедряване на система за събиране на информация за проследяване на напредъка по изпълнението на мерките за Програма за предотвратяване образуването на отпадъци“

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Изготвяне на Анализ приходи-разходи, във връзка с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап”

   Възложител:

   Община Поморие

  Изготвяне на документация за обществена поръчка с предмет: Възлагане на инженеринг за нуждите на изграждане на нова административна сграда за Административен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазрарждик, Райнонна прокуратура – Пазарджик

   Възложител:

   Административен съд Пазарджик

  Консултантска подкрепа на УО на ОПДУ за подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения за НПО и СИП по Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики” на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса

   Възложител:

   Администрация на Министерски съвет