Транспорт телекомуникации и енергетика

  Разработване на Национална комуникационна стратегия за безопасност на движението по пътищата за периода 2020 – 2024 г.,

   Възложител:

   Държавна Агенция „Безопасност на движение по пътищата“

  Изготвяне на стратегия за подобряване на ТEN-T мрежата чрез подобряване на капацитета на интермодални възли в трансграничния регион Румъния-България, в рамките на проект “Проучване на възможностите за намаляване на използването на ТЕN-Т мрежа в трансграницния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки”, с рег. номер 15.01.1.010″

   Възложител:

   Асоциация на Дунавските общини

  Разработване на финансов анализ на чувствителността и оценка на риска и икономически анализ във връзка с доставка и монтаж на система за управление на трафика – гр. София, с цел кандидатстване за финансиране от Европейската инвестиционна банка

   Възложител:

   Столична община

  Изготвяне на анализ на приложимостта на принципа на частния инвеститор и Бизнес план на общински дружество “Тролейбусен транспорт” ЕООД- гр. Плевен

   Възложител:

   Тролейбусен транспорт ЕООД

  Разработване на финансов анализ на чувствителността и оценка на риска и икономически анализ, с цел кандидатстване за съфинансиране от Европейската инвестиционна банка за обекти от Програма за изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура на Столична община за периода 2013-2016 г.

   Възложител:

   Столична община

  Избор на технически консултант за изпълнение на дейностите по проект “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив

   Възложител:

   Община Пловдив

  Изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране на ос 5 “Техническа помощ” на ОПТ по проект “Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ” и изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране по подходяща приоритетна ос на ОПРЧР на проект “Подкрепа за регионалните структури на АПИ, отговорни за поддържане на републиканската пътна мрежа

   Възложител:

   Агенция Пътна инфраструктура

  Изпълнение на проект и разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейности по проект “Интегриран градски транспорт” Договор №BG161PO001/1.5-01/2010/001, ДБОПРР 398/26.11.2010г.

   Възложител:

   Община Бургас

  Изготвяне на независима експертна оценка на риска от двойно финансиране по проект “Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект “Супер Бургас – зона за обществен достъп”, финансиран по приоритетна ос 5 “Техническа помощ” на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

   Възложител:

   Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

  Подготовка на апликационна форма и бюджет на проект “Roads Open Access To Deliver Safety” за кандидатстване по втората покана за набиране на проектни предложения по програмата за Европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г., Приоритетна ос 2:Достъпност,област на интервенция 2.1 :Развитие на пътна и жп мрежа

   Възложител:

   Община Хасково

  Консултантска помощ при разработването на проект “Димитровград за достъп” на Община Димитровград по приоритетна ос 2 “Достъпност” Област на интервенция 2.1. “Развитие на пътната и железопътната мрежа” на програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България”2007-2013 г

   Възложител:

   Община Димитровград

  Договор за обществена поръчка с предмет : “Техническа помощ за анализ на състоянието и оценка на административния капацитет на ДППИ за подготовка, управление и контрол върху изпълнението на проекти, финансирани по ОП Транспорт 2007-2013 г. – Фаза 1 на проект “Повишаване на административния капацитет на ДППИ за изпълнение на проекти по ОП Транспорт 2007-2013 г.““

   Възложител:

   Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"