Подготовка на стратегически документи

    „Разработване на методология за ограничен достъп на моторни превозни средства на територията на Столична община – зониране, моделиране и данни. Изготвяне на Бяла книга с резултатите“

      Възложител:

      Столична община