Околна среда

  „Осигуряване на експерти за организация и управление на проект № BG16M1OP002-5.004-0010 „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“, приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г“

  Тук ще бъдат изредени дейностите

   Възложител:

   Община Перник

  Консултантски услуги за управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с. Малорад-община Борован и с. Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

   Възложител:

   ВиК Враца

  „Външна техническа помощ във връзка с изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферен въздух, чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“

   Възложител:

   Община Русе

  Осигуряване на експерти от звено за управление на проект № BG16M1OP002-5.004-0008 „Екологично чист транспорт за Варна“, финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ №Д-34-113/25.10.2019г., № от ИСУН BG16M1OP002-5.004-0008-С01, който се изпълнява в рамките на приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

   Възложител:

   Община Варна

  „Избор на Звено за управление на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“

   Възложител:

   ВиК Шумен

  Управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “ВиК” Русе ООД“

   Възложител:

   ВиК ООД, гр. Русе

  Организация и управление на проект: Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “ВиК” ООД, гр. Враца, финансиран по ОПОС 2014-2020

   Възложител:

   ВиК ООД, гр. Враца

  “Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора” по ОПОС 2014-2020

   Възложител:

   Община Стара Загора

  Оценка на съответствието на предефинирани проекти по програма “Опазване на околната среда и климатични промени” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Изготвяне на планове и стратегически документи в областта на управлението на отпадъците с включени две обособени позиции: Позиция 2 “Разработване на стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г.”

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Избор на външни членове, част от екипа за управление на проект “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе”, съгласно проект “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе” с рег. номер на процедурата №BG16M1OP002-2.004 “Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци” по ПО 2 на ОПОС 2014-2020

   Възложител:

   Община Русе

  „Извършване на оценки на изпълнението на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Подготовка на покани за набиране на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и изменение на климата” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  „Избор на външни експерти за участие при управление на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин“

   Възложител:

   Община Банско

  „Разработване и внедряване на система за събиране на информация за проследяване на напредъка по изпълнението на мерките за Програма за предотвратяване образуването на отпадъци“

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Външна техническа помощ за управление на проект “Втора фаза на проект “Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”

   Възложител:

   Община Банско

  Дейности във връзка с подготовка на проектно предложение за финансиране изграждането на компостираща инсталация по Процедура за подбор на проекти BG16M10P002-2.001 по ОП „Околна среда 2014-2020“.

   Възложител:

   Община Русе

  Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управление и изпълнение на проект “Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, обл. Русе – Етап І”

   Възложител:

   Община Бяла

  Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на инвестиционен проект “Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПОС 2007-D122, съфинансирана от КФ на ЕС

   Възложител:

   Община Троян

  Консултантски услуги за външна техническа помощ и свързаните с тях допълнителни дейности и услуги, посочени в Техническата спецификация за управление на проект: “Реконструкция и модернизация на пречиставателна станция за отпадни води” ПСОВ – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”

   Възложител:

   Община Поморие

  Консултантски услуги за външна техничека помощ и свързаните с тях дейности и услуги, посочени в Техническата спецификация за управление на проект: “Интегриран воден проект за Стара Загора”

   Възложител:

   Община Стара Загора

  Консултантски услуги, свързани с изпълнение и отчитане на дейностите по проект “Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник

   Възложител:

   Община Долни Дъбник

  „Избор на изпълнител – Външен консултант по управление на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1” Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.”, съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност”

   Възложител:

   Община Свиленград

  Външна техническа помощ за подпомагане на ЗУП “доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец”

   Възложител:

   Община Средец

  Избор на Консултант по техническа помощ към ЗИП “Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас”

   Възложител:

   Община Бургас

  “Външна техническа помощ за управление на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”

   Възложител:

   Община Банско

  Подготовка на предпроектно проучване и финансов анализ на чувствителността и оценка на риска по проект, кандидатстващ за финансиране по ОПОС 2007-2013, Приоритетна ос 1

   Възложител:

   Тролейбусен транспорт ЕООД

  Консултантски услуги за външна техническа помощ за управление на проект “Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура на град Бяла, ЗВКО “Чайка” и местност “Глико”

   Възложител:

   Община Бяла

  Външна техническа помощ за изпълнение и управление на проект “Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Хисаря: “Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в град Хисаря” и “Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в град Хисаря”

   Възложител:

   Община Хисаря

  Външна техническа помощ за организация и управление на проект: “Проектиране и строителство на Пречиствателна за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово

   Възложител:

   Община Елхово

  Техническа помощ за управление на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик” – етап І и етап ІІ”

   Възложител:

   Община Пазарджик

  Осигуряване на консултантски екип, който да подпомогне Звеното за изпълнение на проект № 51011119-14-32 ” Пречиствателна станция за отпадни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас – ІІ етап: разширение”, финансиран с Договор БФП № 5101119-С017/30.01.2012 г. по ОП “Околна среда 2007-2013”, да разработи тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнител и да подготви доклад за изпълнението на дейностите от първи етап на проекта

   Възложител:

   Община Бургас

  Упражняване на авторски надзор на обект Преустройство и смяна на предназначението на същ. Сграда в Център за обучение – “Зелен Център – природата за нас и ние за природата” в УПИ І, кз. 30, пл. 30, пл.№ 144, С. Аврен, общ. Крумовград”, във връзка с изпълнение на проект – “Зелен Център – природата за нас и ние за природата”, финансиран по оперативна програма Трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007-2013.

   Възложител:

   Община Крумовград

  Осигуряване на експертни и технически услуги за Звено за управление на проект „Изграждане на система зa регионално управление на отпадъците в регион Бургас

   Възложител:

   Община Бургас

  Консултантски услуги по изпълнение, управление и отчитане на дейностите по проект: “Подобряване качеството на живот на населението” финансиран по мярка 322″обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Лот 3: Консултантски услуги по проект: Подобряване на качеството на живот на населението чрез реконструкция на ул.”Черноморка” от км.0+640 до км.0+830 и ул.”Плажна” от о.т.365 до о.т.368 в гр. Бяла, област Варна

   Възложител:

   Община Бяла

  Консултантски услуги по изпълнение, управление и отчитане на дейностите по проект: “Подобряване качеството на живот на населението” финансиран по мярка 322 “обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Лот 2: Консултантски услуги по проект: Подобряване на качеството на живот на населението чрез реконструкция на ул.”Черноморка” от км.0+000 до км.0+640 в гр. Бяла, област Варна

   Възложител:

   Община Бяла

  Консултантски услуги по изпълнение, управление и отчитане на дейностите по проект: „Подобряване качеството на живот на населението” финансиран по мярка 322 “обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Лот 1: Консултантски услуги по проект: Подобряване на качеството на живот на населението чрез реконструкция на ул.”Андрей Премянов” от км.0+700 до км.1+818 в гр. Бяла, област Варна

   Възложител:

   Община Бяла

  Обществена поръчка с предмет: “Консултантски услуги по изпълнение управление и отчитане на дейностите по проект: “Изграждане на ПСОВ и битова канализация, реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Попович, община Бяла, област Варна”.

   Възложител:

   Община Бяла

  Договор за консултантски услуги по у-ние за отчитане и финализиране на проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Изграждане на съоражение за компостиране и предварително третиране на отпадъци и рекултивация на общинско депо в местноста Ракида,община Чепеларе,област Смолян

   Възложител:

   Община Чепеларе

  Осигуряване на подкрепа за организацията и управлението на проект техническа помощ за „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивиране на общинска депо в местността „Ракида“, община Чепеларе, област Смолян

   Възложител:

   Община Чепеларе