Образование и обучение млади хора култура и спорт

  Подготовка на 2бр проектни предложения за кандидатстване по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 “Образователна среда за активно социално приобщаване”

   Възложител:

   Община Варна

  Изготвяне на 2 бр. Формуляри за кандидатстване по ОП Еразъм+

   Възложител:

   Община Варна

  Начин на финансиране на културните паметници (транснационален обмен на информация, системен анализ), по проект CultTour – културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив туризъм”, осъществяван с фин. Подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество в ЮИ Европа 2007-2013, приоритетна ос 4 Създаване на транснационални синергии за устойчив растеж, област на интервенция 4.3. Насърчаване използването на културните ценности за устойчиви развитие

   Възложител:

   Община Велико Търново

  Консултантски услуги за управление и мониторинг на три проекта, финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, Обособена позиция № 2: Управление и мониторинг на проект “Пристрояване, реконструкция и модернизация на Спортна зала – гр. Велики Преслав“, съгласно договор № 27/321/01244 от 27.11.2012г.

   Възложител:

   Община Велики Преслав

  Консултантски услуги за управление и отчитане на три проекта, финансирани по “ПРСР”, за периода 2007-20113, Обособена позиция № 3 Консултации за управление на проект “Културен център – град Бяла”, съгласно договор № 03/321/01364

   Възложител:

   Община Бяла

  Консултантски услуги за управление и отчитане на три проекта, финансирани по “ПРСР”, за периода 2007-20113, Обособена позиция № 1 Консултантски услуги по еправалние и отчитане на проект “Рехабилитация и модернизация на спортен комплекс “Черноморец” в гр. Бяла, съгласно договор № 03/321/01287

   Възложител:

   Община Бяла

  Консултантски услуги, свързани с управлението на проект “Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с. Аспарухово, община Дългопол, и правни услуги за изготвяне на тръжни документации за изпълнение на дейностите по проекта”

   Възложител:

   Община Дългопол

  Работен проект за проект: „Преустройство и смяна на предназначението на съществуваща сграда в Център за обучение – “Зелен център – природата за нас и ние за природата” в УПИ 1,кз.30,пл.№144,с.Аврен,общ.Крумовград,финансиран по ОП ТГС България-Гърция 2007-2013

   Възложител:

   Община Крумовград

  Провеждане на обучения на експертите ангажирани с управлението на проекти, финансирани със средства от ЕС в Община Каварна

   Възложител:

   Община Каварна

  Консултантски услуги за изготвяне на финансов анализ за кандидатстване по ОП “Регионална развитие”2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ :BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

   Възложител:

   Община Балчик

  Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване по ОП “Регионална развитие”2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ :BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития за проектното предложение на община Балчик.

   Възложител:

   Община Балчик

  Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване по ОП „Регионална развитие” 2007-2013 г.,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ :BG161PO001/1.1-10/2010 “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития за проектното предложение на община Балчик.

   Възложител:

   Община Балчик

  Предоставяне на консултантски услуги ,свързани с изготвяне на документация за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, по реда на ЗОП и НВМОП, съгласно Дог.BG161PO001/1.1-07/2009 “Преустройство и модернизация на библиотеката и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания при МУ Проф. Д-р Параскев Стоянов – Варна”, финансиран по ОП Регионално развитие

   Възложител:

   Медицински Университет Проф.Д-р Параскев Стоянов

  Подготовка на пилотен проект на ПЧП-Изграждане на плувен и спортен комплекс “Славейков” и стъпки за прилагането му

   Възложител:

   Община Бургас

  Провеждане на обучение на тема: Финансово управление, контрол и мониторинг на проекти по оперативните програми на структурните и кохезиония фонд на Европейския съюз

   Възложител:

   Фиск Консултинг