Конкуренция дигитализация и научни изследвания

  Наемане на консултант за изготвяне на проект на Средносрочна рамкова програма на дейности по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г.

   Възложител:

   Министерство на туризма

  Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б “Балкани-Средиземно море” 2014-2020г.”

   Възложител:

   Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

  Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б “Балкани-Средиземно море” 2014-2020г.”

   Възложител:

   Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

  Изследване и анализ на конкурентоспособността и иновациите в областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград

   Възложител:

   Регионално сдружение на общините "Марица"

  Изготвяне на формуляр за кандидатстване по оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) за предоставяне на електронни услуги, създаване на център за дигитализиране, както и цифровизиране на архива

   Възложител:

   Министерство на отбраната

  Разработване на документи за институционализиране на технологичен парк на територията на Община Бургас по проект “Партньорство за създаване на научно-технологични паркове в Източна Европа, финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество INTEREG ІVС, мини програма за предприемачество и иновации за малки и средни предприятия SMART+

   Възложител:

   Община Бургас

  Изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г., открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 “Внедряване на иновации в предприятията”

   Възложител:

   Фаст Пей София ЕАД

  Разработване на интернет страница на Бизнес инкубатор – Бургас, материали и инструменти за виртуално консултиране и обучение; Подстраници на фирмите-ползватели и модули за инкубиране; Разработка на платформа за обучение и консултиране; Създаване виртуален бизнес инкубатор

   Възложител:

   ДЗЗД Бизнес инкубатор - Бургас

  Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на Летс Ду ООД по процедура за подбор на проектиBG161PO003-2.1.12 “покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“ по ОП “РКБИ” 2007-2013г

   Възложител:

   Летс Ду ООД

  Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на Ноема ООД по процедура за подбор на проектиBG161PO003-2.1.12 “покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“ по ОП “РКБИ” 2007-2013г

   Възложител:

   Ноема ООД

  Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на Инсайд БГ ООД по процедура за подбор на проектиBG161PO003-2.1.12 “покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” по ОП “РКБИ” 2007-2013г

   Възложител:

   Инсайд БГ ООД

  Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на Ян Кофи Брейк ООД по процедура за подбор на проектиBG161PO003-2.1.12 “покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” по ОП “РКБИ” 2007-2013г

   Възложител:

   Ян Кофи Брейк ООД

  Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на Глобъл-Нет Солюшънс ЕООД по процедура за подбор на проектиBG161PO003-2.1.12 “покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” по ОП “РКБИ” 2007-2013 г

   Възложител:

   Глобъл-Нет Солюшънс ЕООД

  Подготовка на формуляр за кандидатстване и окомплектоване на проектното предложение съгласно изискванията на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.04″Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 г.

   Възложител:

   ЗКИ ВОЛТА ООД

  Догговор за консултантски услуги за „Разработване на интернет портал” по проект: BG0026 „Укрепване на капацитета на местните власти на Северозападния район за планиране на България за привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции и ИТ решения за административни услуги”

   Възложител:

   Български Икономически Форум

  Договор за консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на “Б.С.Б.-ФОКУС” ООД по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.08 “Покриване не международно признати стандарти” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

   Възложител:

   "Б.С.Б.-ФОКУС" ООД

  Договор за консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на “Тимекс- БГ” ООД по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.08 “Покриване не международно признати стандарти” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

   Възложител:

   "Тимекс- БГ" ООД

  Договор за консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.08 “Покриване не международно признати стандарти” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

   Възложител:

   “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

  Договор за консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на “Глобъл-Нет Солюшънс” ЕООД по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.08 “Покриване не международно признати стандарти” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

   Възложител:

   Глобъл-Нет Солюшънс

  Подготовка на оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Абонаментно обслужване и развитие на информационната система Единно хранилище за данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН) и Възложител БНБ

   Възложител:

   Верео АД