Икономика бюджет и финанси

  Анализ на икономическите разходи и пропуснати ползи за Столична община от обжалване на актове, свързани с реализацията на инвестиционни намерения

   Възложител:

   Столична Община

  Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево

   Възложител:

   Община Севлиево

  Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по два проекта, финансирани по програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони», обособена позиция №: 2 «Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект «Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря», съгласно договор № 16/321/01283 от 27.11.2012

   Възложител:

   Община Хисаря

  Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по два проекта, финансирани по програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони», обособена позиция №: 1 «Разходи за консултации, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект «Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с. Паничери, община Хисаря», съгласно договор № 16/321/01232 от 27.11.2012 г

   Възложител:

   Община Хисаря

  Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020г.

   Възложител:

   Община Троян

  Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по три проекта, финансирани по ПРСР за периода 2007-2013, мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» и мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места», Обособена позиция № 1: «Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект «Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с. Еница и с. Лазарово, община Кнежа и рехабилитация на общински път PVN 1091/II-13 (Кнежа – Искър) – с. Бреница (ІІІ-1304) от км 0+000 до км 5+754,78, Община Кнежа” до изплащане на помощта», съгласно договор № 15/321/01181 от 19.11.2012 г

   Възложител:

   Община Кнежа

  Подготовка на Заявление за потвърждаване на субсидия по членове 39-41 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и Анализи разход.ползи в част финансов анализ, анализ на чувствителността и анализ на риска за проект “Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и І-ви клас пътища на територията на Република България, които са част от ТЕН-Т мрежите”

   Възложител:

   Агенция Пътна инфраструктура

  Разработване и оценка на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Хасково

   Възложител:

   Община Хасково

  Договор за изготвяне на предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.05 “Разработване на иновации от стартиращи предприятия” с наименование на проекта “Разработка на свръхтънка, полифункционална керамична изолационна боя-покритие НТИ-ЦНТ, Приоритетна ос 1:”Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности, Област на въздействие 1.1:”Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”, Операция 1.1.1:”Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”.

   Възложител:

   Център за нанотехнологии ООД

  Финансов анализ във връзка с проект: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-0282009 “Подкрепа за туристическите атракции”

   Възложител:

   Община Велико Търново

  Пазарно проучване, директно набиране и подбор на потенциални експерти, необходими за работа по проект: „Подкрепа от ЕС на митническата и данъчна администрация в Косово”

   Възложител:

   Глобъл-Нет Солюшънс ЕООД

  Проучване и консултиране относно възможностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие (2007-2013 г.)” (ОПРР), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4–05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”; т.2. Разработване на проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4–05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” съгласно насоките за кандидатстване, публикувани от Управляващия орган на ОПРР, което включва формуляр за кандидатстване и приложения към него.

   Възложител:

   Община Търговище

  Подготовка на документация за участие в обществена поръчка с предмет: Ремонт и реконструкция на училищни сгради в град Пловдив по проект финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-01/2007 – Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали, със следните обособени позиции: 1. Обособена позиция/Лот 1: Ремонт и реконструкция на училище ЕГ „Иван Вазов”, гр. Пловдив, 2. Обособена позиция/Лот 2: Ремонт и реконструкция на общежитие на училище ЕГ „Иван Вазов”, гр. Пловдив, 3. Обособена позиция/Лот 3: Ремонт и реконструкция на училище СОУ „Димитър Матевски”, гр. Пловдив, 4. Обособена позиция/Лот 4: Ремонт и реконструкция на училище МГ „Академик К. Попов”, гр.Пловдив. 1.2. Подготовка на документация за участие в обществена поръчка с предмет: Строителен надзор за реализация на проект «Ремонт и реконструкция на училищни сгради в град Пловдив» финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-01/2007 – Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали, със следните обособени позиции

   Възложител:

   Община Пловдив