Земеделие рибарство и храни

  Изготвяне на Анализ приходи-разходи, във връзка с проектно предложение на община Поморие по процедура BG14MFOP001-1.024 – „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“

   Възложител:

   Община Поморие

  Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне BG14MFOP001-5.11 “Мерки за предлагане на пазара” от ПМДР 2014-2020

   Възложител:

   Министерство на земеделието, храните и горите

  Изготвяне на план за оценка и Междинна оценка на напредъка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

   Възложител:

   Министерство на земеделието, храните и горите

  Подпомагане управлението на проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап“

   Възложител:

   Община Поморие

  Външна техническа помощ за подпомагане изпълнението на проект “Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантина”, местност “Карантина”, район “Аспарухово”, община Варна, съгласно изискванията на ПМДР

   Възложител:

   Община Варна

  Изготвяне на Анализ приходи-разходи, във връзка с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап”

   Възложител:

   Община Поморие

  Изготвяне на Анализ приходи-разходи, във връзка с проектно предложение “Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантината”, местност “Карантината”, район “Аспарухови”, община Варна

   Възложител:

   Община Варна

  Агро екологична и икономическа оценка на ползите от дейностите по проекта, изпълнени от Община Любимец, свързани с намаляване на производствените разходи при отглеждане на земеделски култури” по проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02.

   Възложител:

   Регионално сдружение на общините "Марица"

  Консултантски услуги по изпълнение и отчитане на дейностите по проект “Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище – гр. Поморие, чрез Звено за изпълнение на проекта (ЗИП)

   Възложител:

   Община Поморие

  Изготвяне на бизнес план за кандидатстване по Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” от Програма за развитие на селските райони (2007-2013)

   Възложител:

   Близнак 2008 ЕООД

  Изготвяне на бизнес план за кандидатстване по Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програма за развитие на селските райони (2007-2013)

   Възложител:

   Близнак 2008 ЕООД