Заетост социална политика и здравеопазване

  Финансов анализ към финален финансов отчет на договор за БФП № BG161PO001/1.1-11/2011/019 “Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”

   Възложител:

   Община Велико Търново

  „Разработване на методология и инструментариум за провеждането на качествено и количествено изследване за оценка на интеграцията на имигрантите в Бургаския регион“

   Възложител:

   Община Поморие

  Управление и изпълнение на малка грантова схема в рамките на Резултат 4 “Специфични предизвикателства за здравето на ромското население” на Програма БГ 07 “Инициативи за обществено здраве, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

   Възложител:

   Министерство на здравеопазването

  Финансов анализ за приключване на проект “Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково ЕООД, гр. Хасково

   Възложител:

   Община Хасково

  Разработване на следните тръжни документации: Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора”; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване в 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора”; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор върху изграждането на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора”; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор върху изграждането на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора”; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Публичност и визуализация на проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора””; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ Одит на проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора””;

   Възложител:

   Община Стара Загора

  Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване и финансов анализ за проект: „Пристройка и престройство на част от съществуващите болнични сгради в отделение за диагностика и лъчелечение на онкологични заболявания” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ :BG161PO001/1.1-11/2011,Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации, ОП Регионално развитие

   Възложител:

   Община Хасково

  Консултантска помощ при разработването на проект “Инвестиране в здравето и благосъстоянието на младите хора в региона ТГС” на Община Банско по приоритетна ос1:Качество на живот, Област на интервенция1.3:Сътрудничество и работа в мрежа по проблеми в здравната и социалната сфера, по Програмата за европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г.

   Възложител:

   Община Банско

  Консултантска помощ при разработването на проект “Център за временно настаняване на бездомни лица” на Община Димитровград по приоритетна ос 1 “качество на живот“, област на интервенция 1.3 “Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние” на програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България

   Възложител:

   Община Димитровград