Градове и региони

  Предоставяне на консултантски услуги на общините и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в сферата на обществените поръчки, съблюдаване на режима на държавните помощи и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти

  Изпълнени дейности Дейност 3 Консултации по подготовка и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти (ФИ). • Предоставяне на експертна консултантска помощ за подготовка на всички необходими документи, вкл. бизнес план със съответен финансов анализ, процедура за финансиране и модел за финансиране по проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и...

  Предоставяне на консултантски услуги по заявка на общини за подготовката и приемането на стратегически, планови и програмни документи на местно ниво за достъп до средствата от ЕС през програмен период 2021-2027г.; Обособена позиция 3. За нуждите на общините от Югоизточен район (ЮИР) и Южен централен район (ЮЦР): 91 общини, вкл. три големи града (Пловдив, Стара Загора и Бургас)

  Изпълнени дейности • Преглед и оценка на Плана за интегрирано развитие на община Сърница (2021-2027 г.). Бенефициент: Община Сърница • Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Нова Загора. Бенефициент: Община Нова Загора • Предварителна оценка за социално-икономическо въздействие на Плана за интегрирано развитие на община Белово. Бенефициент: Община...

  Разработване на комуникационна стратегия за подготовка и изпълнение на Плана за интегрирано развитие и определяне на зони за прилагане на интегриран подход за програмен период 2021-2021г. в община Поморие

   Възложител:

   Община Поморие

  „Разработване на комуникационна стратегия за подготовката и изпълнение на План за интегрирано развитие и определяне на зони за прилагане на интегриран подход за програмен период 2021 – 2027 г. в община Петрич“

   Възложител:

   Община Петрич

  „Разработване на комуникационна стратегия за подготовката и изпълнение на План за интегрирано развитие и определяне на зони за прилагане на интегриран подход за програмен период 2021 – 2027 г. в община Стрелча“

   Възложител:

   Община Стрелча

  „Разработване на стратегически документи на община Пловдив за програмен период 2021-2027г.“

   Възложител:

   Община Пловдив

  „Разработване на стратегически документи на Община Банско за програмен период 2021 – 2027 г.“

   Възложител:

   Община Банско

  „Изготвяне на финансов анализ на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“

   Възложител:

   Община Варна

  „Разработване на стратегически документи на Община Перник за програмен период 2021 – 2027 г.“

   Възложител:

   Община Перник

  „Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014–2020 г. на Община Стрелча“

   Възложител:

   Община Стрелча

  „Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие на община Русе 2014–2020 г.“

   Възложител:

   Община Русе

  „Разработване на стратегически документ – План за интегрирано развитие на Община Петрич за програмен период 2021 – 2027 г.“

   Възложител:

   Община Петрич

  „Предоставяне на консултантски услуги по заявка на общини за подготовката и приемането на стратегически, планови и програмни документи на местно ниво за достъп до средствата от ЕС през програмен период 2021-2027г.; Обособена позиция 2. За нуждите на общините от Северен централен район (СЦР): 71 общини, вкл. три големи града (Велико Търново, Русе и Варна)“

  Изпълнени дейности • Разработване на План за интегрирано развитие на община Девня 2021-2027. Бенефициент: Община Девня • Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Бенефициент: Община Шабла • Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Бенефициент: Община Вълчи дол • Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия...

  „Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции за Обособена позиция №2. Разработване на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021 – 2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие

   Възложител:

   Община Велико Търново

  „Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции за обособена позиция №1. Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014 – 2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето на финален доклад – отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014 – 2020 г на Община Велико Търново

   Възложител:

   Община Велико Търново

  Юридическа услуга при подготовката на Бизнес планове и анализи, съгласно изискванията на финансовия посредник с цел отразяване на изискванията на законодателството на ЕС и България в т.ч. и в областта на държавните помощи по проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов““ и проект „Реконструкция и обновяване на Музей “Възраждане и Учредително събрание” по ПО 1 на ОПРР 2014-2020

   Възложител:

   Община Велико Търново

  Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 2014-2020 г. и актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 год.”

   Възложител:

   Община Варна

  „Консултантски услуги за управление на проект № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / – Каменар – Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

   Възложител:

   Община Поморие

  Изготвяне на финансов анализ по проект за изграждане на социални жилища в гр. Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RPOP001-1.002 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Варна”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

   Възложител:

   Община Варна

  Консултантски услуги за управление на проект: Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура -Детска градина “Дора Габе”, гр. Шабла, община Шабла, финансиран по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020

   Възложител:

   Община Шабла

  Актуализиране на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Русе 2014-2020г.

   Възложител:

   Община Русе

  Управление на проектни предложения на община Пловдив, финансирани със средства от ОПРР 2014-2020, включени в инвестиционната програма на общината, в рамките на предвидения гарантиран бюджет

   Възложител:

   Община Пловдив

  „Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“

   Възложител:

   Столична община

  Подпомагане управлението на проектни предложения на община Варна, финансирани със средства от ОПРР 2014-2020, включени в инвестиционната програма на общината, в рамките на предвидения гарантиран бюджет

   Възложител:

   Община Варна

  Изготвяне на стратегия за развитие в рамките на проект “Разработване и промотиране на съвместен културно-исторически продукт: Маршрут “Римска граница на територията на трансграничен регион Румъния-България”, с регистрационен номер 15.2.1.067″

   Възложител:

   Асоциация на Дунавските общини

  Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и законосъобразно изпълнение на проект “Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София

   Възложител:

   Столична Община

  Консултантски услуги за изготвяне на заявления подпомагане и окомплектова пакета от документи по проекти “Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла”, “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в община Шабла и с. Крапец, община Шабла” и “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – детска градина “Дора Габе” гр. Шабла, община Шабла, по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г.

   Възложител:

   Община Шабла

  Консултантски услуги за изготвяне на заявления подпомагане и окомплектова пакета от документи по проекти “Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла”, “Реконструкция на водопроводната система в с. Бата и с. Страцин, община Поморие, област Бургас” и “Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 /III-906, Каблешково-Бургас/ – Каменар – Поморие, по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г.

   Възложител:

   Община Поморие

  Консултантски услуги за кандидатстване с проекти 1. Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на общинска образователна инфраструктура с местно значение на територията на община Ябланица – ОУ “Хр.Ботев” с. Брестница” и 2. Ремонт на обект, свързан с културния живот на територията на община Ябланица – Читалище “Борба”, с. Орешене” по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016г. за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г.

   Възложител:

   Община Ябланица

  Подготовка на проектни предложения за изпълнение на Инвестиционната програма на община Варна по процедура за БФП BG165RFOP001-1.002 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Варна оп ОПРР 2014-2020

   Възложител:

   Община Варна

  „Извършване на консултантски услуги за изготвяне на заявления за подпомагане, тръжни документации, управление и отчитане на проект „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Лесичово – първи етап“ по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на Мярка 7 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“

   Възложител:

   Община Лесичово

  Изготвяне на проектно предложение и подготовка на съпътстващи документи за българския партньор/и в съответствие с Насоките за кандидатстване по Втора покана за подаване на проектни предложения по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020г.

   Възложител:

   Община Петрич

  Консултиране, свързано с отчитане на дейностите по проект „Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения –агломерации с. Лопушна, с. Медовец” и „Рехабилитация на общински път SHU1137/II-73/ Веселиново – Граница общ.(Смядово-Дългопол)-Поляците- Партизани /III-7301/ в частта от с. Партизани до с. Лопушна”, вкл. комплектоване на пакета от документи към заявката за плащане

   Възложител:

   Община Дългопол

  Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/ и път от общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208 /до общински път VAR 1191/III-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово”

   Възложител:

   Община Дългопол

  Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проект: “Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово” по Договор № 13/321/01289 от 27.11.2012, финансиран по ПРСР, за периода 2007-2013

   Възложител:

   Община Лесичово

  Консултантски услуги за управление и мониторинг на три проекта, финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, Обособена позиция № 3: Организация и управление на проект „Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в Община Велики Преслав, област Шумен”, включително изготвяне на документация по ЗОП, съгласно договор № 27/322/00753 от 27.11.2012г.

   Възложител:

   Община Велики Преслав

  Консултантски услуги за управление и мониторинг на три проекта, финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, Обособена позиция № 1: Управление и мониторинг на проект “Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Велики Преслав”, включително изготвяне на тръжни документи за услуги и строителство, съгласно ЗОП, във връзка с договор № 27/321/01216 от 27.11.2012г.

   Възложител:

   Община Велики Преслав

  Консултантски услуги за управление и отчитане на три проекта, финансирани по “ПРСР”, за периода 2007-20113, Обособена позиция № 2 Консултантски услуги по време на изпълнение и отчитане на проект “Подобряване средата на живот на населението чрез изграждане на улици в квартал “Бяла-Изток”, град Бяла, ул. “Хан Аспарух”, ул. “Петър І”, ул. “Хан Омуртаг”, ул. “Княз Борис І”, “Брегова”, и ул. “Хан Тервел”, град Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, съгласно договор № 03/322/00760

   Възложител:

   Община Бяла

  Окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони, за периода 2007-2013 г. във връзка с проект “Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с. Петърница”

   Възложител:

   Община Долни Дъбник

  Окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР за периода 2007-2013 г. във връзка с проекти: “Рехабилитация на общински път от км. 0+000 до км. 7+400 к.п Китна – с. Горски извор, от км. 0+000 до км. 0+750 и от км. 2+550 до км. 6+700 от разклон с. Кирково – с. Завоя – с. Дружинци до разклона на с. Чакаларово, от км. 0+000 до км. 7+300 с дължина 3 150 м. от разклона за с. Чакаларово до с. Горно Къпиново, община Кирково” и проект “Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ, кв. 14 по плана на с. Фотиново-център, община Кирково” и “Изграждане на спортна площадка в УПИ V, св. 10 по плана на с. Островец, община Кирково”

   Възложител:

   Община Кирково

  Консултантски услуги за подготовка на тръжни процедури по проект BG161PO001/3.1-03/2010/031-U-001 “Антична вила Армира”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

   Възложител:

   Община Ивайловград

  Предоставяне на консултантска помощ за подготовка на проектно предложение на Столична община: „Изграждане на Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ) на р. Лесновска в района на село Долни Богров за пречистване на отпадъчни води от селища: кв. „Кремиковци”, кв. „Сеславци”, кв. „Ботунец”, гр. Бухово, с. Яна, с. Горни Богров, с. Кривина, с. Казичене и отвеждащи канализационни колектори от селищата до РПСОВ – първи А етап за „Кремиковци” и „Сеславци”, включващ отвеждащ колектор ІІІ (Сеславци /РШ 57/, СШ 9, СШ 8, ПС № 1/ Кремиковци-Сеславци/); отвеждащ колектор ІV (Кремиковци /съществуваща шахта/, събирателна шахта № 9 на отвеждащ колектор ІІІ) и част от отвеждащ колектор V (събирателна шахта № 7, ревизионна шахта № 3б /пред РПСОВ/)”.Код по КОП – 79421200

   Възложител:

   Столична Община

  Разработване на тръжни документи, задания и договори за възлагане на обществени поръчки и участие в оценителни комисии по проект “Консервация, реставрация, експониране и социализация на антично селище и късноантична крепост на нос св. Атанас и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на Община Бяла, Варненска област. във връзка с изпълнение на договор на Община Бяла: BG161PO001/3.1-03/2010/007, финансиран по ОП “Регионално развитие 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

   Възложител:

   Община Бяла

  Изготвяне на документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за :1.СМР до 522 354,84 лв без ДДС /открит конкурс/. и 2.Доставка на оборудване и обзавеждане до 94920.00 без ДДС /открита процедура/ по проект на Община Червен бряг “Развитие на туристическата атракция “Тектонски гребен Калето” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции на ОП “Регионално развитие 2007-2013 г.”

   Възложител:

   Община Червен Бряг

  Разработване на документация за открита процедура с четири обособени позиции за провеждане на обществена поръчка за строителство и строителен надзор за следните обекти :1.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Детска ясла №12. 2.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Детска ясла №13. 3.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Спортно училище – Сливен. 4.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Хуманитарна гимназия – Сливен.

   Възложител:

   Община Сливен

  Услуги с предмет: „Експерти за подпомагане на проект: “Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип”

   Възложител:

   Регионално сдружение на общините Марица

  Предоставяне на консултантски услуги по проект “Основен ремонт на уличната мрежа в гр. Елхово” финансиран по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г

   Възложител:

   Община Елхово

  Подготовка на апликационна форма и бюджет на проекти: 1.1 “Рехабилитация и реконструкция на общински път HKV 2222 / 1-8,Хасково -Харманли-Поляново-граница Община/Харманли-Симеоновград-Константиново /III 8007/ за кандидатстване по втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007-2013 г. Приоритетна ос 2:Достъпност,област на интервенция 2.1:Развитие на пътна и жп мрежа;1.2″Грижа и настаняване с уважение към резидентите” за кандидатстване по втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. Приоритетна ос: Качество на живот, Област на интервенция 1.3; Сътрудничество и работа в мрежа по проблеми в здравната и социална сфера

   Възложител:

   Община Харманли

  Създаване на пилотен продукт – “Екотуристическа дестинация – Защитени територии в община Георги Дамяново

   Възложител:

   Община Георги Дамяново