Административен капацитет и публичен сектор

  Предоставяне на консултантски услуги на общините и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в сферата на обществените поръчки, съблюдаване на режима на държавните помощи и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти

  Изпълнени дейности Дейност 3 Консултации по подготовка и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти (ФИ). • Предоставяне на експертна консултантска помощ за подготовка на всички необходими документи, вкл. бизнес план със съответен финансов анализ, процедура за финансиране и модел за финансиране по проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и...

  „Подпомагане на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ при оценката на проектни предложения по процедура за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство (ИСУН № BG05SFOP001-2.025)“

   Възложител:

   Администрация на Министерския съвет

  „Изготвяне на анализ на българската и на европейски практики в областта на природните ресурси (подземни богатства) и на концепция за възможните решения за подобряване на концесионната политика за подземните богатства“ в Република България в изпълнение на Проект BG05SFOPR001-2.011 „Усъвършенстване на концесионната политика“, финансиран от Оперативна програма: „Добро управление“

   Възложител:

   Администрация на Министерски съвет

  EU Support to Public Administration Reform and Statistics CONTRACT TITLE Improving the production and dissemination of statistics Identification number EUROPEAID/1 39628/DH/SER/MK

   Възложител:

   Delegation of the EU to the Republic of North Macedonia

  „Експертни услуги за оценка на съответствието на финансираните с общински бюджет дейности със законодателството в областта на държавните помощи“

   Възложител:

   Община Русе

  Изготвяне на документация за обществена поръчка с предмет: Възлагане на инженеринг за нуждите на изграждане на нова административна сграда за Административен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазрарждик, Райнонна прокуратура – Пазарджик

   Възложител:

   Административен съд Пазарджик

  Консултантска подкрепа на УО на ОПДУ за подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения за НПО и СИП по Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики” на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса

   Възложител:

   Администрация на Министерски съвет

  „Предоставяне на консултантски услуги на община Велико Търново за прилагане на законодателството в областта на държавните помощи“,

   Възложител:

   Община Велико Търново

  Проучване и разработване на схеми и/или условия в съответствие с режима на държавни помощи в областта на културата и спорта за нуждите на община Русе

   Възложител:

   Община Русе

  Последваща оценка (ex-post) на ПРСР /2007-2013г./

   Възложител:

   Министерство на земеделието, храните и горите

  Разработване на наръчник за управление на проекти, финансиран от ОПРР 2014-2020 г. “BG16RFOP001-8.005 “Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по ПО 3-МОН, ММС, МК

   Възложител:

   Министрество на младежта и спорта

  Анализ на планираните за възлагане през настоящата година потребности, свързани с Инвестиционната програма на ВСС с оглед определяне предмета на обществените поръчки и обособени позиции и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки, както и оказване на съдействие при провеждане на процедурите

   Възложител:

   Висш съдебен съвет

  Анализ на организационната структура, включително отношения с мениджъри и оператори на инфраструктурата на технологичния парк, преглед на системата за управление и контрол и изготвяне на предложения за вътрешни правила за спазване изискванията и условията на приложимите режими за предоставяне на съвместима държавна помощ

   Възложител:

   София Тех Парк АД

  „Предоставяне на консултантски услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ във връзка с прилагане на правилата за държавни помощи при изпълнение на програмата.“

   Възложител:

   Администрация на Министерски съвет

  Предоставяне на експертна подкрепа на Управляващия орган при осъществяване на процесите на оценка и подбор на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез осигуряване на външни оценители“

   Възложител:

   Министерство на икономиката

  „Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“

   Възложител:

   Министерство на икономиката

  Предоставяне на консултантски услуги на община Варна за прилагане на законодателството в областта на държавните помощи

   Възложител:

   Община Варна

  Оценка на аминистативния капацитет и работното натоварване на УО, звено за първо ниво на контрол и съвместните секретариати по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020 между България и Сърбия, Турция и Бивша Югославска Република Македония и идентифициране на нуждите от обучение за 2016г.

   Възложител:

   Министерство на регионалното развитие и благоустройството

  Предоставяне на специализирана експертна помощ във връзка с осигуряването на съответствие на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 и ОП “Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР) с приложимия режим по държавни помощи

   Възложител:

   Министерство на регионалното развитие и благоустройството

  „Избор на изпълнител за предоставяне на логистична услуга и провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите в общинската администрация на Община Монтана“.

   Възложител:

   Община Монтана

  Изготвяне на предварителна оценка, във връзка с подготовката на ОП “Добро управление” за новия програмен период 2014-2020г.

   Възложител:

   Администрация на Министерски съвет

  Подготовка на тръжна документация за кандидатстване по обществени поръчки за ОУП Царево, ОУП Червен бряг, ЦДГ Червен бряг”

   Възложител:

   ВАМОС ООД

  Оценка на административния капацитет на централните структури, работещи по Структурните фондове, финансирани по Приоритетна ос 1 (ПО1) на Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТП)

   Възложител:

   Администрация на Министерски съвет

  Оценка на НСРР 2007-2013 за България и Партньорско споразумение 2014-2020 за България по отношение на политиките, свързани и водещи към предприемачество, конкурентоспособност, иновации и интелигентна специализация и анализ на приоритетите и целите на трансграничните програми за сътрудничество по отношение на Smart Specialization и очертаване на предложения за сътрудничество между регионите на България и Гърция“ по проект: „Smart Specialization”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г.

   Възложител:

   Регионално сдружение на общините Марица

  Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.

   Възложител:

   Община Троян

  Извършване на функционален анализ на общинска администрация Малко Търново” в рамките на проект „Съвременна и ефективна администрация на Община Малко Търново”, в изпълнение на Договор № 13-11-11/16.09.2013г., схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/1.1-07, Подприоритет 1.1. “Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос І “Добро управление” по Оперативна програма “Административен капацитет” 2007 – 2013 г“

   Възложител:

   Община Малко Търново

  Предварителна оценка (ex-ante assessment) и стратегия за ефективно прилагане на финансовите инструменти по ОПОС 2014-2020

   Възложител:

   Министерство на финансите

  Анализ и оценка на изпълнението на общинския план за развитие на община Велики Преслав за периода 2007-2013 г.”, Дейност 3 по договор за безвъзмездна финансова помощ с Рег. № 13-13-160/08.11.2012 г., сключен между УО на ОПАК и Община Велики Преслав

   Възложител:

   Община Велики Преслав

  Изпълнение на дейности по проект “Подобряване на работата на общниска администрация Поморие, чрез оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността и”, Договор № 13-11-36/19.08.2013г. По ОПАК, приоритетна ос І “Добро управление”, подприоритет “Ефективна структура на държавната администрация” по бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07 по 2007-2013 г., съфинансирана от ЕСФЕС

   Възложител:

   Община Поморие

  Разработване, прилагане и контрол на стратегически средносрочни политики в Община Бургас

   Възложител:

   Община Бургас

  Изготвяне на функционален анализ на Община Самоков, разработване на наръчник за подобряване на адм. Структура, разработване на механизъм за мониторинг на функциониране на структурата, разработване на общинска програма за обучение и преквалификация, организиране и провеждане на събития

   Възложител:

   Община Самоков

  Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по три проекта, финансирани по ПРСР за периода 2007-2013, мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» и мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места», Обособена позиция № 2: «Консултантски услуги, свързани с изпълнение и отчитане на дейностите по проект «Дневен център за възрастни хора-преустройство на училище „Кнежица” – Стара гимназия в гр. Кнежа» до изплащане на помощта, включително юридически услуги за изготвяне на документации за провеждане на тръжни процедури по реда на ЗОП, съгласно договор № 15/321/01235 от 21.11.2012 г.

   Възложител:

   Община Кнежа

  Изследване за събиране на информация за миграционния процес в България и конкретно в област Хасково, референтен номер BG EIF 2011/01-02.03/Услуга – проучване на проект “От и за мигрантите – какво още трябва да се знае”, финансиран от Европейски интеграционен фонд, съгласно договор за БФП № BG 2011/01-02.03

   Възложител:

   Регионално сдружение на общините Марица

  Гражданско общество и държавните институции – партньори за повишаване на прозрачността чрез разработването и прилагането на политика за предотвратяване на конфликт на интереси”, бенефициент Република Хърватска

   Възложител:

   Transparency International Croatia

  “Укрепване на капацитета и подобряване ефикасността ва работата на УО на ОП “Техническа помощ“, във връзка с проект №0037-УО-1.4″Подпомагане на функциите на УО на ОП “Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата.

   Възложител:

   Министерски съвет

  Подготовка на пълните пакети документации за възлагане на услугите по ЗОП и НВМОП за изпълнение на проект № BG161PO001/1.1-10/2010

   Възложител:

   Община Карлово

  Техническа помощ за подкрепа на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция по проект BG2006/018-387.04.01.01

   Възложител:

   Министерство на регионалното развитие и благоустройството