Управление и изпълнение на проекти и програми

  „Осигуряване на експерти за организация и управление на проект № BG16M1OP002-5.004-0010 „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“, приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г“

  Тук ще бъдат изредени дейностите

   Възложител:

   Община Перник

  Консултантски услуги за управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с. Малорад-община Борован и с. Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

   Възложител:

   ВиК Враца

  „Външна техническа помощ във връзка с изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферен въздух, чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“

   Възложител:

   Община Русе

  Осигуряване на експерти от звено за управление на проект № BG16M1OP002-5.004-0008 „Екологично чист транспорт за Варна“, финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ №Д-34-113/25.10.2019г., № от ИСУН BG16M1OP002-5.004-0008-С01, който се изпълнява в рамките на приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

   Възложител:

   Община Варна

  „Избор на Звено за управление на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“

   Възложител:

   ВиК Шумен

  Управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “ВиК” Русе ООД“

   Възложител:

   ВиК ООД, гр. Русе

  Организация и управление на проект: Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “ВиК” ООД, гр. Враца, финансиран по ОПОС 2014-2020

   Възложител:

   ВиК ООД, гр. Враца

  “Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора” по ОПОС 2014-2020

   Възложител:

   Община Стара Загора

  Избор на външни членове, част от екипа за управление на проект “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе”, съгласно проект “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе” с рег. номер на процедурата №BG16M1OP002-2.004 “Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци” по ПО 2 на ОПОС 2014-2020

   Възложител:

   Община Русе

  Подпомагане управлението на проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап“

   Възложител:

   Община Поморие

  „Консултантски услуги за управление на проект № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / – Каменар – Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

   Възложител:

   Община Поморие

  Външна техническа помощ за подпомагане изпълнението на проект “Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантина”, местност “Карантина”, район “Аспарухово”, община Варна, съгласно изискванията на ПМДР

   Възложител:

   Община Варна

  EU Support to Public Administration Reform and Statistics CONTRACT TITLE Improving the production and dissemination of statistics Identification number EUROPEAID/1 39628/DH/SER/MK

   Възложител:

   Delegation of the EU to the Republic of North Macedonia

  Консултантски услуги за управление на проект: Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура -Детска градина “Дора Габе”, гр. Шабла, община Шабла, финансиран по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020

   Възложител:

   Община Шабла

  Управление на проектни предложения на община Пловдив, финансирани със средства от ОПРР 2014-2020, включени в инвестиционната програма на общината, в рамките на предвидения гарантиран бюджет

   Възложител:

   Община Пловдив

  Външна техническа помощ за управление на проект “Втора фаза на проект “Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”

   Възложител:

   Община Банско

  Подпомагане управлението на проектни предложения на община Варна, финансирани със средства от ОПРР 2014-2020, включени в инвестиционната програма на общината, в рамките на предвидения гарантиран бюджет

   Възложител:

   Община Варна

  Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и законосъобразно изпълнение на проект “Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София

   Възложител:

   Столична Община

  Консултиране, свързано с отчитане на дейностите по проект „Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения –агломерации с. Лопушна, с. Медовец” и „Рехабилитация на общински път SHU1137/II-73/ Веселиново – Граница общ.(Смядово-Дългопол)-Поляците- Партизани /III-7301/ в частта от с. Партизани до с. Лопушна”, вкл. комплектоване на пакета от документи към заявката за плащане

   Възложител:

   Община Дългопол

  Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по два проекта, финансирани по програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони», обособена позиция №: 2 «Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект «Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря», съгласно договор № 16/321/01283 от 27.11.2012

   Възложител:

   Община Хисаря

  Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по два проекта, финансирани по програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони», обособена позиция №: 1 «Разходи за консултации, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект «Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с. Паничери, община Хисаря», съгласно договор № 16/321/01232 от 27.11.2012 г

   Възложител:

   Община Хисаря

  Консултантски услуги по изпълнение и отчитане на дейностите по проект “Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище – гр. Поморие, чрез Звено за изпълнение на проекта (ЗИП)

   Възложител:

   Община Поморие

  Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/ и път от общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208 /до общински път VAR 1191/III-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово”

   Възложител:

   Община Дългопол

  Управление и изпълнение на малка грантова схема в рамките на Резултат 4 “Специфични предизвикателства за здравето на ромското население” на Програма БГ 07 “Инициативи за обществено здраве, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

   Възложител:

   Министерство на здравеопазването

  Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проект: “Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово” по Договор № 13/321/01289 от 27.11.2012, финансиран по ПРСР, за периода 2007-2013

   Възложител:

   Община Лесичово

  Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управление и изпълнение на проект “Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, обл. Русе – Етап І”

   Възложител:

   Община Бяла

  Консултантски услуги за управление и мониторинг на три проекта, финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, Обособена позиция № 3: Организация и управление на проект „Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в Община Велики Преслав, област Шумен”, включително изготвяне на документация по ЗОП, съгласно договор № 27/322/00753 от 27.11.2012г.

   Възложител:

   Община Велики Преслав

  Консултантски услуги за управление и мониторинг на три проекта, финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, Обособена позиция № 2: Управление и мониторинг на проект “Пристрояване, реконструкция и модернизация на Спортна зала – гр. Велики Преслав“, съгласно договор № 27/321/01244 от 27.11.2012г.

   Възложител:

   Община Велики Преслав

  Консултантски услуги за управление и мониторинг на три проекта, финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, Обособена позиция № 1: Управление и мониторинг на проект “Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Велики Преслав”, включително изготвяне на тръжни документи за услуги и строителство, съгласно ЗОП, във връзка с договор № 27/321/01216 от 27.11.2012г.

   Възложител:

   Община Велики Преслав

  Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на инвестиционен проект “Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПОС 2007-D122, съфинансирана от КФ на ЕС

   Възложител:

   Община Троян

  Консултантски услуги за външна техническа помощ и свързаните с тях допълнителни дейности и услуги, посочени в Техническата спецификация за управление на проект: “Реконструкция и модернизация на пречиставателна станция за отпадни води” ПСОВ – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”

   Възложител:

   Община Поморие

  Консултантски услуги за управление и отчитане на три проекта, финансирани по “ПРСР”, за периода 2007-20113, Обособена позиция № 3 Консултации за управление на проект “Културен център – град Бяла”, съгласно договор № 03/321/01364

   Възложител:

   Община Бяла

  Консултантски услуги за управление и отчитане на три проекта, финансирани по “ПРСР”, за периода 2007-20113, Обособена позиция № 2 Консултантски услуги по време на изпълнение и отчитане на проект “Подобряване средата на живот на населението чрез изграждане на улици в квартал “Бяла-Изток”, град Бяла, ул. “Хан Аспарух”, ул. “Петър І”, ул. “Хан Омуртаг”, ул. “Княз Борис І”, “Брегова”, и ул. “Хан Тервел”, град Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, съгласно договор № 03/322/00760

   Възложител:

   Община Бяла

  Консултантски услуги за управление и отчитане на три проекта, финансирани по “ПРСР”, за периода 2007-20113, Обособена позиция № 1 Консултантски услуги по еправалние и отчитане на проект “Рехабилитация и модернизация на спортен комплекс “Черноморец” в гр. Бяла, съгласно договор № 03/321/01287

   Възложител:

   Община Бяла

  Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по три проекта, финансирани по ПРСР за периода 2007-2013, мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» и мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места», Обособена позиция № 2: «Консултантски услуги, свързани с изпълнение и отчитане на дейностите по проект «Дневен център за възрастни хора-преустройство на училище „Кнежица” – Стара гимназия в гр. Кнежа» до изплащане на помощта, включително юридически услуги за изготвяне на документации за провеждане на тръжни процедури по реда на ЗОП, съгласно договор № 15/321/01235 от 21.11.2012 г.

   Възложител:

   Община Кнежа

  Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по три проекта, финансирани по ПРСР за периода 2007-2013, мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» и мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места», Обособена позиция № 1: «Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект «Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с. Еница и с. Лазарово, община Кнежа и рехабилитация на общински път PVN 1091/II-13 (Кнежа – Искър) – с. Бреница (ІІІ-1304) от км 0+000 до км 5+754,78, Община Кнежа” до изплащане на помощта», съгласно договор № 15/321/01181 от 19.11.2012 г

   Възложител:

   Община Кнежа

  Консултантски услуги за външна техничека помощ и свързаните с тях дейности и услуги, посочени в Техническата спецификация за управление на проект: “Интегриран воден проект за Стара Загора”

   Възложител:

   Община Стара Загора

  Консултантски услуги, свързани с управлението на проект “Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с. Аспарухово, община Дългопол, и правни услуги за изготвяне на тръжни документации за изпълнение на дейностите по проекта”

   Възложител:

   Община Дългопол

  Консултантски услуги, свързани с изпълнение и отчитане на дейностите по проект “Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник

   Възложител:

   Община Долни Дъбник

  „Избор на изпълнител – Външен консултант по управление на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1” Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.”, съ-финансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност”

   Възложител:

   Община Свиленград

  Външна техническа помощ за подпомагане на ЗУП “доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец”

   Възложител:

   Община Средец

  Избор на Консултант по техническа помощ към ЗИП “Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас”

   Възложител:

   Община Бургас

  “Външна техническа помощ за управление на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”

   Възложител:

   Община Банско

  Избор на технически консултант за изпълнение на дейностите по проект “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив

   Възложител:

   Община Пловдив

  Консултантски услуги за външна техническа помощ за управление на проект “Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура на град Бяла, ЗВКО “Чайка” и местност “Глико”

   Възложител:

   Община Бяла

  Външна техническа помощ за изпълнение и управление на проект “Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Хисаря: “Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в град Хисаря” и “Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в град Хисаря”

   Възложител:

   Община Хисаря

  Изпълнение на проект и разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейности по проект “Интегриран градски транспорт” Договор №BG161PO001/1.5-01/2010/001, ДБОПРР 398/26.11.2010г.

   Възложител:

   Община Бургас

  Външна техническа помощ за организация и управление на проект: “Проектиране и строителство на Пречиствателна за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово

   Възложител:

   Община Елхово

  Техническа помощ за управление на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик” – етап І и етап ІІ”

   Възложител:

   Община Пазарджик

  Осигуряване на консултантски екип, който да подпомогне Звеното за изпълнение на проект № 51011119-14-32 ” Пречиствателна станция за отпадни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас – ІІ етап: разширение”, финансиран с Договор БФП № 5101119-С017/30.01.2012 г. по ОП “Околна среда 2007-2013”, да разработи тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнител и да подготви доклад за изпълнението на дейностите от първи етап на проекта

   Възложител:

   Община Бургас