Провеждане на обучения

  „Избор на изпълнител за предоставяне на логистична услуга и провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите в общинската администрация на Община Монтана“.

   Възложител:

   Община Монтана

  Предоставяне на услуги за изготвяне на онлайн платформа за обучение и разработване на интерактивни модули за обучение и информация, финансирано по проект “Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион

   Възложител:

   Сдружение на общините от югоизточен регион

  Провеждане на обучения на експертите ангажирани с управлението на проекти, финансирани със средства от ЕС в Община Каварна

   Възложител:

   Община Каварна

  Провеждане на обучение на тема: Финансово управление, контрол и мониторинг на проекти по оперативните програми на структурните и кохезиония фонд на Европейския съюз

   Възложител:

   Фиск Консултинг