Предпроектни проучвания и подготовка на проекти

  Консултантски услуги за изготвяне на заявления подпомагане и окомплектова пакета от документи по проекти “Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла”, “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в община Шабла и с. Крапец, община Шабла” и “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – детска градина “Дора Габе” гр. Шабла, община Шабла, по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г.

   Възложител:

   Община Шабла

  Консултантски услуги за изготвяне на заявления подпомагане и окомплектова пакета от документи по проекти “Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла”, “Реконструкция на водопроводната система в с. Бата и с. Страцин, община Поморие, област Бургас” и “Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 /III-906, Каблешково-Бургас/ – Каменар – Поморие, по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г.

   Възложител:

   Община Поморие

  Консултантски услуги за кандидатстване с проекти 1. Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на общинска образователна инфраструктура с местно значение на територията на община Ябланица – ОУ “Хр.Ботев” с. Брестница” и 2. Ремонт на обект, свързан с културния живот на територията на община Ябланица – Читалище “Борба”, с. Орешене” по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016г. за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г.

   Възложител:

   Община Ябланица

  Подготовка на проектни предложения за изпълнение на Инвестиционната програма на община Варна по процедура за БФП BG165RFOP001-1.002 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Варна оп ОПРР 2014-2020

   Възложител:

   Община Варна

  Дейности във връзка с подготовка на проектно предложение за финансиране изграждането на компостираща инсталация по Процедура за подбор на проекти BG16M10P002-2.001 по ОП „Околна среда 2014-2020“.

   Възложител:

   Община Русе

  Подготовка на 2бр проектни предложения за кандидатстване по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 “Образователна среда за активно социално приобщаване”

   Възложител:

   Община Варна

  Подготовка на предпроектно проучване и финансов анализ на чувствителността и оценка на риска по проект, кандидатстващ за финансиране по ОПОС 2007-2013, Приоритетна ос 1

   Възложител:

   Тролейбусен транспорт ЕООД

  Работен проект за проект: „Преустройство и смяна на предназначението на съществуваща сграда в Център за обучение – “Зелен център – природата за нас и ние за природата” в УПИ 1,кз.30,пл.№144,с.Аврен,общ.Крумовград,финансиран по ОП ТГС България-Гърция 2007-2013

   Възложител:

   Община Крумовград

  Техническа помощ за подкрепа на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция по проект BG2006/018-387.04.01.01

   Възложител:

   Министерство на регионалното развитие и благоустройството