Подкрепа при възлагане на обществени поръчки

  Подготовка на покани за набиране на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и изменение на климата” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Изготвяне на документация за обществена поръчка с предмет: Възлагане на инженеринг за нуждите на изграждане на нова административна сграда за Административен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазрарждик, Райнонна прокуратура – Пазарджик

   Възложител:

   Административен съд Пазарджик

  Консултантска подкрепа на УО на ОПДУ за подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения за НПО и СИП по Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики” на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса

   Възложител:

   Администрация на Министерски съвет

  „Разработване на методология и инструментариум за провеждането на качествено и количествено изследване за оценка на интеграцията на имигрантите в Бургаския регион“

   Възложител:

   Община Поморие

  Подготовка на тръжна документация за кандидатстване по обществени поръчки за ОУП Царево, ОУП Червен бряг, ЦДГ Червен бряг”

   Възложител:

   ВАМОС ООД

  Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.

   Възложител:

   Община Троян

  Разработване, прилагане и контрол на стратегически средносрочни политики в Община Бургас

   Възложител:

   Община Бургас

  Разработване на следните тръжни документации: Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора”; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване в 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора”; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор върху изграждането на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора”; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор върху изграждането на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора”; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Публичност и визуализация на проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора””; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ Одит на проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора””;

   Възложител:

   Община Стара Загора

  Консултантски услуги за подготовка на тръжни процедури по проект BG161PO001/3.1-03/2010/031-U-001 “Антична вила Армира”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

   Възложител:

   Община Ивайловград

  Разработване на тръжни документи, задания и договори за възлагане на обществени поръчки и участие в оценителни комисии по проект “Консервация, реставрация, експониране и социализация на антично селище и късноантична крепост на нос св. Атанас и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на Община Бяла, Варненска област. във връзка с изпълнение на договор на Община Бяла: BG161PO001/3.1-03/2010/007, финансиран по ОП “Регионално развитие 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

   Възложител:

   Община Бяла

  Изготвяне на документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за :1.СМР до 522 354,84 лв без ДДС /открит конкурс/. и 2.Доставка на оборудване и обзавеждане до 94920.00 без ДДС /открита процедура/ по проект на Община Червен бряг “Развитие на туристическата атракция “Тектонски гребен Калето” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции на ОП “Регионално развитие 2007-2013 г.”

   Възложител:

   Община Червен Бряг

  Разработване на документация за открита процедура с четири обособени позиции за провеждане на обществена поръчка за строителство и строителен надзор за следните обекти :1.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Детска ясла №12. 2.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Детска ясла №13. 3.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Спортно училище – Сливен. 4.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Хуманитарна гимназия – Сливен.

   Възложител:

   Община Сливен

  Подготовка на пълните пакети документации за възлагане на услугите по ЗОП и НВМОП за изпълнение на проект № BG161PO001/1.1-10/2010

   Възложител:

   Община Карлово

  Предоставяне на консултантски услуги ,свързани с изготвяне на документация за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, по реда на ЗОП и НВМОП, съгласно Дог.BG161PO001/1.1-07/2009 “Преустройство и модернизация на библиотеката и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания при МУ Проф. Д-р Параскев Стоянов – Варна”, финансиран по ОП Регионално развитие

   Възложител:

   Медицински Университет Проф.Д-р Параскев Стоянов

  Подготовка на документация за участие в обществена поръчка с предмет: Ремонт и реконструкция на училищни сгради в град Пловдив по проект финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-01/2007 – Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали, със следните обособени позиции: 1. Обособена позиция/Лот 1: Ремонт и реконструкция на училище ЕГ „Иван Вазов”, гр. Пловдив, 2. Обособена позиция/Лот 2: Ремонт и реконструкция на общежитие на училище ЕГ „Иван Вазов”, гр. Пловдив, 3. Обособена позиция/Лот 3: Ремонт и реконструкция на училище СОУ „Димитър Матевски”, гр. Пловдив, 4. Обособена позиция/Лот 4: Ремонт и реконструкция на училище МГ „Академик К. Попов”, гр.Пловдив. 1.2. Подготовка на документация за участие в обществена поръчка с предмет: Строителен надзор за реализация на проект «Ремонт и реконструкция на училищни сгради в град Пловдив» финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-01/2007 – Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали, със следните обособени позиции

   Възложител:

   Община Пловдив