Подготовка на стратегически документи

  „Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции за Обособена позиция №2. Разработване на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021 – 2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие

   Възложител:

   Община Велико Търново

  „Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции за обособена позиция №1. Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014 – 2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето на финален доклад – отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014 – 2020 г на Община Велико Търново

   Възложител:

   Община Велико Търново

  Изготвяне на планове и стратегически документи в областта на управлението на отпадъците с включени две обособени позиции: Позиция 2 “Разработване на стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г.”

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Разработване на Национална комуникационна стратегия за безопасност на движението по пътищата за периода 2020 – 2024 г.,

   Възложител:

   Държавна Агенция „Безопасност на движение по пътищата“

  Юридическа услуга при подготовката на Бизнес планове и анализи, съгласно изискванията на финансовия посредник с цел отразяване на изискванията на законодателството на ЕС и България в т.ч. и в областта на държавните помощи по проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов““ и проект „Реконструкция и обновяване на Музей “Възраждане и Учредително събрание” по ПО 1 на ОПРР 2014-2020

   Възложител:

   Община Велико Търново

  Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 2014-2020 г. и актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 год.”

   Възложител:

   Община Варна

  Актуализиране на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Русе 2014-2020г.

   Възложител:

   Община Русе

  „Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“

   Възложител:

   Столична община

  Изготвяне на стратегия за развитие в рамките на проект “Разработване и промотиране на съвместен културно-исторически продукт: Маршрут “Римска граница на територията на трансграничен регион Румъния-България”, с регистрационен номер 15.2.1.067″

   Възложител:

   Асоциация на Дунавските общини

  Изготвяне на стратегия за подобряване на ТEN-T мрежата чрез подобряване на капацитета на интермодални възли в трансграничния регион Румъния-България, в рамките на проект “Проучване на възможностите за намаляване на използването на ТЕN-Т мрежа в трансграницния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки”, с рег. номер 15.01.1.010″

   Възложител:

   Асоциация на Дунавските общини

  Наемане на консултант за изготвяне на проект на Средносрочна рамкова програма на дейности по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г.

   Възложител:

   Министерство на туризма

  Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево

   Възложител:

   Община Севлиево

  Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020г.

   Възложител:

   Община Троян

  Изготвяне на анализ на приложимостта на принципа на частния инвеститор и Бизнес план на общински дружество “Тролейбусен транспорт” ЕООД- гр. Плевен

   Възложител:

   Тролейбусен транспорт ЕООД

  Разработване и оценка на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Хасково

   Възложител:

   Община Хасково

  Изготвяне на бизнес план за кандидатстване по Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” от Програма за развитие на селските райони (2007-2013)

   Възложител:

   Близнак 2008 ЕООД

  Изготвяне на бизнес план за кандидатстване по Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програма за развитие на селските райони (2007-2013)

   Възложител:

   Близнак 2008 ЕООД

  Гражданско общество и държавните институции – партньори за повишаване на прозрачността чрез разработването и прилагането на политика за предотвратяване на конфликт на интереси”, бенефициент Република Хърватска

   Възложител:

   Transparency International Croatia