Подготовка на наръчници правила процедури

  Предоставяне на консултантски услуги на общините и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в сферата на обществените поръчки, съблюдаване на режима на държавните помощи и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти

  Изпълнени дейности Дейност 3 Консултации по подготовка и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти (ФИ). • Предоставяне на експертна консултантска помощ за подготовка на всички необходими документи, вкл. бизнес план със съответен финансов анализ, процедура за финансиране и модел за финансиране по проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и...

  Разработване на наръчник за управление на проекти, финансиран от ОПРР 2014-2020 г. “BG16RFOP001-8.005 “Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по ПО 3-МОН, ММС, МК

   Възложител:

   Министрество на младежта и спорта