Подготовка на наръчници правила процедури

  Предоставяне на консултантски услуги на общините и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в сферата на обществените поръчки, съблюдаване на режима на държавните помощи и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти

   Поръчител:

   Национално сдружение на общините в Република България

  Разработване на наръчник за управление на проекти, финансиран от ОПРР 2014-2020 г. “BG16RFOP001-8.005 “Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по ПО 3-МОН, ММС, МК

   Поръчител:

   Министрество на младежта и спорта