Подготовка и оценка на проектни предложения

  „Разработване на методология за ограничен достъп на моторни превозни средства на територията на Столична община – зониране, моделиране и данни. Изготвяне на Бяла книга с резултатите“

   Възложител:

   Столична община

  „Подпомагане на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ при оценката на проектни предложения по процедура за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство (ИСУН № BG05SFOP001-2.025)“

   Възложител:

   Администрация на Министерския съвет

  Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне BG14MFOP001-5.11 “Мерки за предлагане на пазара” от ПМДР 2014-2020

   Възложител:

   Министерство на земеделието, храните и горите

  „Извършване на консултантски услуги за изготвяне на заявления за подпомагане, тръжни документации, управление и отчитане на проект „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Лесичово – първи етап“ по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на Мярка 7 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“

   Възложител:

   Община Лесичово

  Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б “Балкани-Средиземно море” 2014-2020г.”

   Възложител:

   Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

  Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б “Балкани-Средиземно море” 2014-2020г.”

   Възложител:

   Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

  Изготвяне на проектно предложение и подготовка на съпътстващи документи за българския партньор/и в съответствие с Насоките за кандидатстване по Втора покана за подаване на проектни предложения по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020г.

   Възложител:

   Община Петрич

  Изготвяне на 2 бр. Формуляри за кандидатстване по ОП Еразъм+

   Възложител:

   Община Варна

  Начин на финансиране на културните паметници (транснационален обмен на информация, системен анализ), по проект CultTour – културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив туризъм”, осъществяван с фин. Подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество в ЮИ Европа 2007-2013, приоритетна ос 4 Създаване на транснационални синергии за устойчив растеж, област на интервенция 4.3. Насърчаване използването на културните ценности за устойчиви развитие

   Възложител:

   Община Велико Търново

  Изготвяне на формуляр за кандидатстване по оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) за предоставяне на електронни услуги, създаване на център за дигитализиране, както и цифровизиране на архива

   Възложител:

   Министерство на отбраната

  Изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г., открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 “Внедряване на иновации в предприятията”

   Възложител:

   Фаст Пей София ЕАД

  Изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране на ос 5 “Техническа помощ” на ОПТ по проект “Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ” и изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране по подходяща приоритетна ос на ОПРЧР на проект “Подкрепа за регионалните структури на АПИ, отговорни за поддържане на републиканската пътна мрежа

   Възложител:

   Агенция Пътна инфраструктура

  Подготовка на Заявление за потвърждаване на субсидия по членове 39-41 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и Анализи разход.ползи в част финансов анализ, анализ на чувствителността и анализ на риска за проект “Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и І-ви клас пътища на територията на Република България, които са част от ТЕН-Т мрежите”

   Възложител:

   Агенция Пътна инфраструктура

  Окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони, за периода 2007-2013 г. във връзка с проект “Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с. Петърница”

   Възложител:

   Община Долни Дъбник

  Окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР за периода 2007-2013 г. във връзка с проекти: “Рехабилитация на общински път от км. 0+000 до км. 7+400 к.п Китна – с. Горски извор, от км. 0+000 до км. 0+750 и от км. 2+550 до км. 6+700 от разклон с. Кирково – с. Завоя – с. Дружинци до разклона на с. Чакаларово, от км. 0+000 до км. 7+300 с дължина 3 150 м. от разклона за с. Чакаларово до с. Горно Къпиново, община Кирково” и проект “Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ, кв. 14 по плана на с. Фотиново-център, община Кирково” и “Изграждане на спортна площадка в УПИ V, св. 10 по плана на с. Островец, община Кирково”

   Възложител:

   Община Кирково

  Предоставяне на консултантска помощ за подготовка на проектно предложение на Столична община: „Изграждане на Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ) на р. Лесновска в района на село Долни Богров за пречистване на отпадъчни води от селища: кв. „Кремиковци”, кв. „Сеславци”, кв. „Ботунец”, гр. Бухово, с. Яна, с. Горни Богров, с. Кривина, с. Казичене и отвеждащи канализационни колектори от селищата до РПСОВ – първи А етап за „Кремиковци” и „Сеславци”, включващ отвеждащ колектор ІІІ (Сеславци /РШ 57/, СШ 9, СШ 8, ПС № 1/ Кремиковци-Сеславци/); отвеждащ колектор ІV (Кремиковци /съществуваща шахта/, събирателна шахта № 9 на отвеждащ колектор ІІІ) и част от отвеждащ колектор V (събирателна шахта № 7, ревизионна шахта № 3б /пред РПСОВ/)”.Код по КОП – 79421200

   Възложител:

   Столична Община

  Услуги с предмет: „Експерти за подпомагане на проект: “Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип”

   Възложител:

   Регионално сдружение на общините Марица

  Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на Летс Ду ООД по процедура за подбор на проектиBG161PO003-2.1.12 “покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“ по ОП “РКБИ” 2007-2013г

   Възложител:

   Летс Ду ООД

  Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на Ноема ООД по процедура за подбор на проектиBG161PO003-2.1.12 “покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“ по ОП “РКБИ” 2007-2013г

   Възложител:

   Ноема ООД

  Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на Инсайд БГ ООД по процедура за подбор на проектиBG161PO003-2.1.12 “покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” по ОП “РКБИ” 2007-2013г

   Възложител:

   Инсайд БГ ООД

  Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на Ян Кофи Брейк ООД по процедура за подбор на проектиBG161PO003-2.1.12 “покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” по ОП “РКБИ” 2007-2013г

   Възложител:

   Ян Кофи Брейк ООД

  Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на Глобъл-Нет Солюшънс ЕООД по процедура за подбор на проектиBG161PO003-2.1.12 “покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” по ОП “РКБИ” 2007-2013 г

   Възложител:

   Глобъл-Нет Солюшънс ЕООД

  Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване и финансов анализ за проект: „Пристройка и престройство на част от съществуващите болнични сгради в отделение за диагностика и лъчелечение на онкологични заболявания” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ :BG161PO001/1.1-11/2011,Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации, ОП Регионално развитие

   Възложител:

   Община Хасково

  Консултантска помощ при разработването на проект “Инвестиране в здравето и благосъстоянието на младите хора в региона ТГС” на Община Банско по приоритетна ос1:Качество на живот, Област на интервенция1.3:Сътрудничество и работа в мрежа по проблеми в здравната и социалната сфера, по Програмата за европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г.

   Възложител:

   Община Банско

  Подготовка на апликационна форма и бюджет на проекти: 1.1 “Рехабилитация и реконструкция на общински път HKV 2222 / 1-8,Хасково -Харманли-Поляново-граница Община/Харманли-Симеоновград-Константиново /III 8007/ за кандидатстване по втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007-2013 г. Приоритетна ос 2:Достъпност,област на интервенция 2.1:Развитие на пътна и жп мрежа;1.2″Грижа и настаняване с уважение към резидентите” за кандидатстване по втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. Приоритетна ос: Качество на живот, Област на интервенция 1.3; Сътрудничество и работа в мрежа по проблеми в здравната и социална сфера

   Възложител:

   Община Харманли

  Подготовка на апликационна форма и бюджет на проект “Roads Open Access To Deliver Safety” за кандидатстване по втората покана за набиране на проектни предложения по програмата за Европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г., Приоритетна ос 2:Достъпност,област на интервенция 2.1 :Развитие на пътна и жп мрежа

   Възложител:

   Община Хасково

  Консултантска помощ при разработването на проект “Център за временно настаняване на бездомни лица” на Община Димитровград по приоритетна ос 1 “качество на живот“, област на интервенция 1.3 “Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние” на програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България

   Възложител:

   Община Димитровград

  Консултантска помощ при разработването на проект “Димитровград за достъп” на Община Димитровград по приоритетна ос 2 “Достъпност” Област на интервенция 2.1. “Развитие на пътната и железопътната мрежа” на програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България”2007-2013 г

   Възложител:

   Община Димитровград

  Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване по ОП “Регионална развитие”2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ :BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития за проектното предложение на община Балчик.

   Възложител:

   Община Балчик

  Договор за изготвяне на предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.05 “Разработване на иновации от стартиращи предприятия” с наименование на проекта “Разработка на свръхтънка, полифункционална керамична изолационна боя-покритие НТИ-ЦНТ, Приоритетна ос 1:”Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности, Област на въздействие 1.1:”Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”, Операция 1.1.1:”Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”.

   Възложител:

   Център за нанотехнологии ООД

  Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване по ОП „Регионална развитие” 2007-2013 г.,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ :BG161PO001/1.1-10/2010 “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития за проектното предложение на община Балчик.

   Възложител:

   Община Балчик

  Подготовка на формуляр за кандидатстване и окомплектоване на проектното предложение съгласно изискванията на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.04″Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 г.

   Възложител:

   ЗКИ ВОЛТА ООД

  Догговор за консултантски услуги за „Разработване на интернет портал” по проект: BG0026 „Укрепване на капацитета на местните власти на Северозападния район за планиране на България за привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции и ИТ решения за административни услуги”

   Възложител:

   Български Икономически Форум

  Договор за консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на “Б.С.Б.-ФОКУС” ООД по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.08 “Покриване не международно признати стандарти” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

   Възложител:

   "Б.С.Б.-ФОКУС" ООД

  Договор за консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на “Тимекс- БГ” ООД по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.08 “Покриване не международно признати стандарти” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

   Възложител:

   "Тимекс- БГ" ООД

  Договор за консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.08 “Покриване не международно признати стандарти” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

   Възложител:

   “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

  Договор за консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на “Глобъл-Нет Солюшънс” ЕООД по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.08 “Покриване не международно признати стандарти” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

   Възложител:

   Глобъл-Нет Солюшънс

  Подготовка на пилотен проект на ПЧП-Изграждане на плувен и спортен комплекс “Славейков” и стъпки за прилагането му

   Възложител:

   Община Бургас

  Проучване и консултиране относно възможностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие (2007-2013 г.)” (ОПРР), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4–05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”; т.2. Разработване на проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4–05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” съгласно насоките за кандидатстване, публикувани от Управляващия орган на ОПРР, което включва формуляр за кандидатстване и приложения към него.

   Възложител:

   Община Търговище

  Подготовка на оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Абонаментно обслужване и развитие на информационната система Единно хранилище за данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН) и Възложител БНБ

   Възложител:

   Верео АД