Оценки и анализи

  „Изготвяне на финансов анализ на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“

   Възложител:

   Община Варна

  Изготвяне на Анализ приходи-разходи, във връзка с проектно предложение на община Поморие по процедура BG14MFOP001-1.024 – „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“

   Възложител:

   Община Поморие

  „Изготвяне на анализ на българската и на европейски практики в областта на природните ресурси (подземни богатства) и на концепция за възможните решения за подобряване на концесионната политика за подземните богатства“ в Република България в изпълнение на Проект BG05SFOPR001-2.011 „Усъвършенстване на концесионната политика“, финансиран от Оперативна програма: „Добро управление“

   Възложител:

   Администрация на Министерски съвет

  Оценка на съответствието на предефинирани проекти по програма “Опазване на околната среда и климатични промени” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Изготвяне на план за оценка и Междинна оценка на напредъка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

   Възложител:

   Министерство на земеделието, храните и горите

  „Извършване на оценки на изпълнението на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Изготвяне на финансов анализ по проект за изграждане на социални жилища в гр. Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RPOP001-1.002 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Варна”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

   Възложител:

   Община Варна

  „Разработване и внедряване на система за събиране на информация за проследяване на напредъка по изпълнението на мерките за Програма за предотвратяване образуването на отпадъци“

   Възложител:

   Министерство на околната среда и водите

  Изготвяне на Анализ приходи-разходи, във връзка с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап”

   Възложител:

   Община Поморие

  Последваща оценка (ex-post) на ПРСР /2007-2013г./

   Възложител:

   Министерство на земеделието, храните и горите

  Изготвяне на Анализ приходи-разходи, във връзка с проектно предложение “Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантината”, местност “Карантината”, район “Аспарухови”, община Варна

   Възложител:

   Община Варна

  Анализ на планираните за възлагане през настоящата година потребности, свързани с Инвестиционната програма на ВСС с оглед определяне предмета на обществените поръчки и обособени позиции и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки, както и оказване на съдействие при провеждане на процедурите

   Възложител:

   Висш съдебен съвет

  Анализ на организационната структура, включително отношения с мениджъри и оператори на инфраструктурата на технологичния парк, преглед на системата за управление и контрол и изготвяне на предложения за вътрешни правила за спазване изискванията и условията на приложимите режими за предоставяне на съвместима държавна помощ

   Възложител:

   София Тех Парк АД

  Предоставяне на експертна подкрепа на Управляващия орган при осъществяване на процесите на оценка и подбор на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез осигуряване на външни оценители“

   Възложител:

   Министерство на икономиката

  „Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“

   Възложител:

   Министерство на икономиката

  Предоставяне на консултантски услуги на община Варна за прилагане на законодателството в областта на държавните помощи

   Възложител:

   Община Варна

  Оценка на аминистативния капацитет и работното натоварване на УО, звено за първо ниво на контрол и съвместните секретариати по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020 между България и Сърбия, Турция и Бивша Югославска Република Македония и идентифициране на нуждите от обучение за 2016г.

   Възложител:

   Министерство на регионалното развитие и благоустройството

  Анализ на икономическите разходи и пропуснати ползи за Столична община от обжалване на актове, свързани с реализацията на инвестиционни намерения

   Възложител:

   Столична Община

  Изследване и анализ на конкурентоспособността и иновациите в областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград

   Възложител:

   Регионално сдружение на общините "Марица"

  Финансов анализ към финален финансов отчет на договор за БФП № BG161PO001/1.1-11/2011/019 “Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”

   Възложител:

   Община Велико Търново

  Агро екологична и икономическа оценка на ползите от дейностите по проекта, изпълнени от Община Любимец, свързани с намаляване на производствените разходи при отглеждане на земеделски култури” по проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02.

   Възложител:

   Регионално сдружение на общините "Марица"

  Изготвяне на предварителна оценка, във връзка с подготовката на ОП “Добро управление” за новия програмен период 2014-2020г.

   Възложител:

   Администрация на Министерски съвет

  Оценка на административния капацитет на централните структури, работещи по Структурните фондове, финансирани по Приоритетна ос 1 (ПО1) на Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТП)

   Възложител:

   Администрация на Министерски съвет

  Оценка на НСРР 2007-2013 за България и Партньорско споразумение 2014-2020 за България по отношение на политиките, свързани и водещи към предприемачество, конкурентоспособност, иновации и интелигентна специализация и анализ на приоритетите и целите на трансграничните програми за сътрудничество по отношение на Smart Specialization и очертаване на предложения за сътрудничество между регионите на България и Гърция“ по проект: „Smart Specialization”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г.

   Възложител:

   Регионално сдружение на общините Марица

  Разработване на финансов анализ на чувствителността и оценка на риска и икономически анализ във връзка с доставка и монтаж на система за управление на трафика – гр. София, с цел кандидатстване за финансиране от Европейската инвестиционна банка

   Възложител:

   Столична община

  Извършване на функционален анализ на общинска администрация Малко Търново” в рамките на проект „Съвременна и ефективна администрация на Община Малко Търново”, в изпълнение на Договор № 13-11-11/16.09.2013г., схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/1.1-07, Подприоритет 1.1. “Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос І “Добро управление” по Оперативна програма “Административен капацитет” 2007 – 2013 г“

   Възложител:

   Община Малко Търново

  Финансов анализ за приключване на проект “Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково ЕООД, гр. Хасково

   Възложител:

   Община Хасково

  Предварителна оценка (ex-ante assessment) и стратегия за ефективно прилагане на финансовите инструменти по ОПОС 2014-2020

   Възложител:

   Министерство на финансите

  Анализ и оценка на изпълнението на общинския план за развитие на община Велики Преслав за периода 2007-2013 г.”, Дейност 3 по договор за безвъзмездна финансова помощ с Рег. № 13-13-160/08.11.2012 г., сключен между УО на ОПАК и Община Велики Преслав

   Възложител:

   Община Велики Преслав

  Изпълнение на дейности по проект “Подобряване на работата на общниска администрация Поморие, чрез оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността и”, Договор № 13-11-36/19.08.2013г. По ОПАК, приоритетна ос І “Добро управление”, подприоритет “Ефективна структура на държавната администрация” по бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07 по 2007-2013 г., съфинансирана от ЕСФЕС

   Възложител:

   Община Поморие

  Изготвяне на функционален анализ на Община Самоков, разработване на наръчник за подобряване на адм. Структура, разработване на механизъм за мониторинг на функциониране на структурата, разработване на общинска програма за обучение и преквалификация, организиране и провеждане на събития

   Възложител:

   Община Самоков

  Изследване за събиране на информация за миграционния процес в България и конкретно в област Хасково, референтен номер BG EIF 2011/01-02.03/Услуга – проучване на проект “От и за мигрантите – какво още трябва да се знае”, финансиран от Европейски интеграционен фонд, съгласно договор за БФП № BG 2011/01-02.03

   Възложител:

   Регионално сдружение на общините Марица

  Разработване на финансов анализ на чувствителността и оценка на риска и икономически анализ, с цел кандидатстване за съфинансиране от Европейската инвестиционна банка за обекти от Програма за изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура на Столична община за периода 2013-2016 г.

   Възложител:

   Столична община

  Изготвяне на независима експертна оценка на риска от двойно финансиране по проект “Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект “Супер Бургас – зона за обществен достъп”, финансиран по приоритетна ос 5 “Техническа помощ” на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

   Възложител:

   Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

  “Укрепване на капацитета и подобряване ефикасността ва работата на УО на ОП “Техническа помощ“, във връзка с проект №0037-УО-1.4″Подпомагане на функциите на УО на ОП “Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата.

   Възложител:

   Министерски съвет

  Консултантски услуги за изготвяне на финансов анализ за кандидатстване по ОП “Регионална развитие”2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ :BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

   Възложител:

   Община Балчик

  Финансов анализ във връзка с проект: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-0282009 “Подкрепа за туристическите атракции”

   Възложител:

   Община Велико Търново

  Пазарно проучване, директно набиране и подбор на потенциални експерти, необходими за работа по проект: „Подкрепа от ЕС на митническата и данъчна администрация в Косово”

   Възложител:

   Глобъл-Нет Солюшънс ЕООД