Консултации

  „Избор на външни експерти за участие при управление на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин“

   Възложител:

   Община Банско

  „Експертни услуги за оценка на съответствието на финансираните с общински бюджет дейности със законодателството в областта на държавните помощи“

   Възложител:

   Община Русе

  „Предоставяне на консултантски услуги на община Велико Търново за прилагане на законодателството в областта на държавните помощи“,

   Възложител:

   Община Велико Търново

  Проучване и разработване на схеми и/или условия в съответствие с режима на държавни помощи в областта на културата и спорта за нуждите на община Русе

   Възложител:

   Община Русе

  „Предоставяне на консултантски услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ във връзка с прилагане на правилата за държавни помощи при изпълнение на програмата.“

   Възложител:

   Администрация на Министерски съвет

  Предоставяне на специализирана експертна помощ във връзка с осигуряването на съответствие на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 и ОП “Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР) с приложимия режим по държавни помощи

   Възложител:

   Министерство на регионалното развитие и благоустройството

  Разработване на документи за институционализиране на технологичен парк на територията на Община Бургас по проект “Партньорство за създаване на научно-технологични паркове в Източна Европа, финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество INTEREG ІVС, мини програма за предприемачество и иновации за малки и средни предприятия SMART+

   Възложител:

   Община Бургас

  Разработване на интернет страница на Бизнес инкубатор – Бургас, материали и инструменти за виртуално консултиране и обучение; Подстраници на фирмите-ползватели и модули за инкубиране; Разработка на платформа за обучение и консултиране; Създаване виртуален бизнес инкубатор

   Възложител:

   ДЗЗД Бизнес инкубатор - Бургас