Дейности

Услуга
Сектор
Статус

  Предоставяне на консултантски услуги на общините и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в сферата на обществените поръчки, съблюдаване на режима на държавните помощи и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти

  Изпълнени дейности Дейност 3 Консултации по подготовка и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти (ФИ). • Предоставяне на експертна консултантска помощ за подготовка на всички необходими документи, вкл. бизнес план със съответен финансов анализ, процедура за финансиране и модел за финансиране по проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и...

  Предоставяне на консултантски услуги по заявка на общини за подготовката и приемането на стратегически, планови и програмни документи на местно ниво за достъп до средствата от ЕС през програмен период 2021-2027г.; Обособена позиция 3. За нуждите на общините от Югоизточен район (ЮИР) и Южен централен район (ЮЦР): 91 общини, вкл. три големи града (Пловдив, Стара Загора и Бургас)

  Изпълнени дейности • Преглед и оценка на Плана за интегрирано развитие на община Сърница (2021-2027 г.). Бенефициент: Община Сърница • Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Нова Загора. Бенефициент: Община Нова Загора • Предварителна оценка за социално-икономическо въздействие на Плана за интегрирано развитие на община Белово. Бенефициент: Община...

  „Предоставяне на консултантски услуги по заявка на общини за подготовката и приемането на стратегически, планови и програмни документи на местно ниво за достъп до средствата от ЕС през програмен период 2021-2027г.; Обособена позиция 2. За нуждите на общините от Северен централен район (СЦР): 71 общини, вкл. три големи града (Велико Търново, Русе и Варна)“

  Изпълнени дейности • Разработване на План за интегрирано развитие на община Девня 2021-2027. Бенефициент: Община Девня • Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Бенефициент: Община Шабла • Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Бенефициент: Община Вълчи дол • Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия...