Финансов анализ към финален финансов отчет на договор за БФП № BG161PO001/1.1-11/2011/019 “Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”

Проект Details

    Възложител:

    Община Велико Търново