Финансов анализ във връзка с проект: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-0282009 “Подкрепа за туристическите атракции”

Проект Details

    Възложител:

    Община Велико Търново