Упражняване на авторски надзор на обект Преустройство и смяна на предназначението на същ. Сграда в Център за обучение – “Зелен Център – природата за нас и ние за природата” в УПИ І, кз. 30, пл. 30, пл.№ 144, С. Аврен, общ. Крумовград”, във връзка с изпълнение на проект – “Зелен Център – природата за нас и ние за природата”, финансиран по оперативна програма Трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007-2013.

Проект Details

    Възложител:

    Община Крумовград