Техническа помощ за управление на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик” – етап І и етап ІІ”

Проект Details

    Възложител:

    Община Пазарджик