Създаване на пилотен продукт – “Екотуристическа дестинация – Защитени територии в община Георги Дамяново

Проект Details

    Възложител:

    Община Георги Дамяново