Разработване на тръжни документи, задания и договори за възлагане на обществени поръчки и участие в оценителни комисии по проект “Консервация, реставрация, експониране и социализация на антично селище и късноантична крепост на нос св. Атанас и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на Община Бяла, Варненска област. във връзка с изпълнение на договор на Община Бяла: BG161PO001/3.1-03/2010/007, финансиран по ОП “Регионално развитие 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

Проект Details

    Възложител:

    Община Бяла