Разработване на следните тръжни документации: Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора”; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване в 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора”; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор върху изграждането на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора”; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор върху изграждането на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора”; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Публичност и визуализация на проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора””; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ Одит на проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора””;

Проект Details

    Възложител:

    Община Стара Загора