Разработване на наръчник за управление на проекти, финансиран от ОПРР 2014-2020 г. “BG16RFOP001-8.005 “Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по ПО 3-МОН, ММС, МК

Проект Details

    Възложител:

    Министрество на младежта и спорта