Разработване и оценка на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Хасково

Проект Details

    Възложител:

    Община Хасково