„Разработване и внедряване на система за събиране на информация за проследяване на напредъка по изпълнението на мерките за Програма за предотвратяване образуването на отпадъци“

Проект Details

    Поръчител:

    Министерство на околната среда и водите