Проучване и консултиране относно възможностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие (2007-2013 г.)” (ОПРР), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4–05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”; т.2. Разработване на проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4–05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” съгласно насоките за кандидатстване, публикувани от Управляващия орган на ОПРР, което включва формуляр за кандидатстване и приложения към него.

Проект Details

    Възложител:

    Община Търговище