Провеждане на обучения на експертите ангажирани с управлението на проекти, финансирани със средства от ЕС в Община Каварна

Проект Details

    Поръчител:

    Община Каварна