Провеждане на обучение на тема: Финансово управление, контрол и мониторинг на проекти по оперативните програми на структурните и кохезиония фонд на Европейския съюз

Проект Details

    Възложител:

    Фиск Консултинг