“Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора” по ОПОС 2014-2020

Проект Details

    Възложител:

    Община Стара Загора