Предоставяне на специализирана експертна помощ във връзка с осигуряването на съответствие на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 и ОП “Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР) с приложимия режим по държавни помощи

Проект Details

    Възложител:

    Министерство на регионалното развитие и благоустройството