„Предоставяне на консултантски услуги по заявка на общини за подготовката и приемането на стратегически, планови и програмни документи на местно ниво за достъп до средствата от ЕС през програмен период 2021-2027г.; Обособена позиция 2. За нуждите на общините от Северен централен район (СЦР): 71 общини, вкл. три големи града (Велико Търново, Русе и Варна)“

Изпълнени дейности

• Разработване на План за интегрирано развитие на община Девня 2021-2027.
Бенефициент: Община Девня
• Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
Бенефициент: Община Шабла
• Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
Бенефициент: Община Вълчи дол
• Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
Бенефициент: Община Вълчи дол
• План за енергийна ефективност.
Бенефициент: Община Ситово
• Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
Бенефициент: Община Ситово
• Програма за управление на отпадъците.
Бенефициент: Община Провадия
• Годишен план за развитие на социалните услуги.
Бенефициент: Община Исперих
• План за енергийна ефективност.
Бенефициент: Община Исперих
• Годишен план за развитие на социалните услуги.
Бенефициент: Община Венец
• Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Провадия.
Бенефициент: Община Провадия
• Програма за опазване на околната среда.
Бенефициент: Община Лясковец
• Програма безстопанствени кучета.
Бенефициент: Община Иваново

Дейности в изпълнение

• Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование.
Бенефициент: Община Силистра
• Програма за развитие на туризма.
Бенефициент: Община Вълчи дол
• Стратегия за опазване на културното наследство.
Бенефициент: Община Стражица
• Програма за опазване на околната среда.
Бенефициент: Община Тервел
• Общинска стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование.
Бенефициент: Община Шабла
• Програма за опазване на околната среда.
Бенефициент: Община Смядово
• Програма за развитие на туризма.
Бенефициент: Община Свищов
• Стратегия за опазване на културно-историческото наследство.
Бенефициент: Община Свищов
• Годишен план за развитие на социалните услуги.
Бенефициент: Община Стражица

Проект Details