Предоставяне на консултантски услуги по заявка на общини за подготовката и приемането на стратегически, планови и програмни документи на местно ниво за достъп до средствата от ЕС през програмен период 2021-2027г.; Обособена позиция 3. За нуждите на общините от Югоизточен район (ЮИР) и Южен централен район (ЮЦР): 91 общини, вкл. три големи града (Пловдив, Стара Загора и Бургас)

Изпълнени дейности

• Преглед и оценка на Плана за интегрирано развитие на община Сърница (2021-2027 г.).
Бенефициент: Община Сърница
• Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Нова Загора.
Бенефициент: Община Нова Загора
• Предварителна оценка за социално-икономическо въздействие на Плана за интегрирано развитие на община Белово.
Бенефициент: Община Белово
• Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Павел баня.
Бенефициент: Община Павел баня
• Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
Бенефициент: Община Раднево
• Стратегия за устойчиво енергийно развитие.
Бенефициент: Община Първомай
• План за енергийна ефективност.
Бенефициент: Община Първомай
• Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (чл.10, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕВИ).
Бенефициент: Община Тополовград
• Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Ардино.
Бенефициент: Община Ардино

Дейности в изпълнение

• План за устойчива градска мобилност.
Бенефициент: Община Хасково
• Програма за развитие на туризма.
Бенефициент: Община Раднево
• Програма за опазване на околната среда.
Бенефициент: Община Пещера
• Програма за развитие на туризма.
Бенефициент: Община Пещера
• План за устойчива градска мобилност.
Бенефициент: Община Смолян
• Актуализация на Плана за интегрирано развитие на община Нова Загора, Актуализация на Програма за реализация на ПИРО.
Бенефициент: Община Нова Загора
• План за устойчива градска мобилност.
Бенефициент: Община Карнобат
• Актуализация на Плана за интегрирано развитие на община Белово.
Бенефициент: Община Белово

Проект Details