Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне BG14MFOP001-5.11 “Мерки за предлагане на пазара” от ПМДР 2014-2020

Проект Details

    Възложител:

    Министерство на земеделието, храните и горите