Предоставяне на консултантски услуги ,свързани с изготвяне на документация за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, по реда на ЗОП и НВМОП, съгласно Дог.BG161PO001/1.1-07/2009 “Преустройство и модернизация на библиотеката и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания при МУ Проф. Д-р Параскев Стоянов – Варна”, финансиран по ОП Регионално развитие

Проект Details

    Възложител:

    Медицински Университет Проф.Д-р Параскев Стоянов