Предоставяне на консултантски услуги на общините и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в сферата на обществените поръчки, съблюдаване на режима на държавните помощи и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти

Изпълнени дейности

Дейност 3 Консултации по подготовка и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти (ФИ).

• Предоставяне на експертна консултантска помощ за подготовка на всички необходими документи, вкл. бизнес план със съответен финансов анализ, процедура за финансиране и модел за финансиране по проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация на римски кастел и римска крайпътна станция – I етап“, за комбинирано финансиране с БФП и финансови инструменти;
Бенефициент: Община Троян

• Консултация по финансови инструменти, включваща бизнес планиране, финансов анализ, процедура за финансиране и модел за финансиране по проект „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологичен обект „Античен град Хераклея Синтика“ и прилежащи некрополи“ по процедура BG16RFOP001-6.002 “Развитие на туристически атракции”, приоритетна ОС 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014 – 2020 г.;
Бенефициент: Община Петрич

• Подготовка на всички необходими документи по проектно предложение „Реставрация, консервация и социализация на туристически обекти в Община Варна“, включително бизнес план, финансово планиране, процедура за финансиране и модел за финансиране чрез финансови инструменти;
Бенефициент: Община Варна

• Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на бизнес план, финансов анализ, процедура за финансиране, модел за финансиране и икономически анализ за финансиране чрез финансов инструмент по проект „Подобряване и модернизация на градската среда в Пловдив“;
Бенефициент: Община  Пловдив

• Разработване на финансов анализ, процедура за финансиране, модел за финансиране чрез финансов инструмент по проект „Изграждане на плувен комплекс“ в парка на младежта в гр. Русе;
Бенефициент: Община Русе  

• Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на бизнес план, финансов анализ, процедура за финансиране, модел за финансиране чрез финансов инструмент по проект „Изграждане на плувен комплекс Арена Младост“ в гр. Пловдив;
Бенефициент: Община Пловдив

• Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на бизнес план, финансов анализ, процедура за финансиране и модел за финансиране чрез финансов инструмент за изграждане на многоетажен паркинг в район „Надежда“;
Бенефициент: Община Столична община

• Подготовка на бизнес план, финансов анализ, процедура за финансиране, модел за финансиране чрез финансов инструмент по проект в областта на културната инфратсруктура и благоустрояване на градската жизнена среда в местата за обществено ползване – в 3 под-обекта;
Бенефициент: Община Община Свищов

Проект Details