Предоставяне на консултантска помощ за подготовка на проектно предложение на Столична община: „Изграждане на Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ) на р. Лесновска в района на село Долни Богров за пречистване на отпадъчни води от селища: кв. „Кремиковци”, кв. „Сеславци”, кв. „Ботунец”, гр. Бухово, с. Яна, с. Горни Богров, с. Кривина, с. Казичене и отвеждащи канализационни колектори от селищата до РПСОВ – първи А етап за „Кремиковци” и „Сеславци”, включващ отвеждащ колектор ІІІ (Сеславци /РШ 57/, СШ 9, СШ 8, ПС № 1/ Кремиковци-Сеславци/); отвеждащ колектор ІV (Кремиковци /съществуваща шахта/, събирателна шахта № 9 на отвеждащ колектор ІІІ) и част от отвеждащ колектор V (събирателна шахта № 7, ревизионна шахта № 3б /пред РПСОВ/)”.Код по КОП – 79421200

Проект Details

    Възложител:

    Столична Община