Предварителна оценка (ex-ante assessment) и стратегия за ефективно прилагане на финансовите инструменти по ОПОС 2014-2020

Проект Details

    Възложител:

    Министерство на финансите