„Подпомагане на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ при оценката на проектни предложения по процедура за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство (ИСУН № BG05SFOP001-2.025)“

Проект Details

    Възложител:

    Администрация на Министерския съвет