Подготовка на 2бр проектни предложения за кандидатстване по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 “Образователна среда за активно социално приобщаване”

Подготовка на 2бр проектни предложения за кандидатстване по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 “Образователна среда за активно социално приобщаване”


Проект Details

    Възложител:

    Община Варна