Подготовка на формуляр за кандидатстване и окомплектоване на проектното предложение съгласно изискванията на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.04″Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 г.

Проект Details

    Възложител:

    ЗКИ ВОЛТА ООД