Подготовка на пълните пакети документации за възлагане на услугите по ЗОП и НВМОП за изпълнение на проект № BG161PO001/1.1-10/2010

Проект Details

    Поръчител:

    Община Карлово