Подготовка на проектни предложения за изпълнение на Инвестиционната програма на община Варна по процедура за БФП BG165RFOP001-1.002 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Варна оп ОПРР 2014-2020

Проект Details

    Възложител:

    Община Варна