Подготовка на предпроектно проучване и финансов анализ на чувствителността и оценка на риска по проект, кандидатстващ за финансиране по ОПОС 2007-2013, Приоритетна ос 1

Проект Details

    Възложител:

    Тролейбусен транспорт ЕООД